CHCEME SPRAVODLIVÝ A BEZPEČNÝ ŠTÁT, KTORÝ CHRÁNI OBČANOV!

Stav bezpečnostných zložiek vyžaduje systémové riešenie. Takmer každý deň sa objavujú informácie, ktoré potvrdzujú podozrenia, že silový štátny aparát je v dlhodobom rozklade. Máme väzobne stíhaných najvyšších policajných funkcionárov, špeciálneho prokurátora, najvyšších predstaviteľov spravodajskej služby a množstvo vysokých funkcionárov štátu. Sme v situácii, že sa nejedná ani zďaleka o zlyhania jednotlivcov. Existujú vážne pochybnosti o systéme bezpečnostných previerok. Prepojenia medzi organizovaným, zločinom a vysokými štátnymi funkcionármi a zneužívanie aparátu štátu na ilegálne sledovanie osôb a politických oponentov len dokresľujú zlý obraz nášho štátu v očiach občanov a v zahraničí.

Sme v stave, že tieto bezpečnostné zložky štátu, ale aj prokuratúra nie sú schopné samoočisty ani vlastnej reformy zvnútra systému. Nestačí len výmena kľúčových figúrok na čele inštitúcií. Naviac ako ide opäť len o politických nominantov aktuálnej vládnucej politickej zostavy. Zásadná zmena v týchto inštitúciách môže prísť len z politickej úrovne. Musí však smerovať k odpolitizovaniu a ich jednoznačnej profesionalizácii a očiste. Na to je treba širokú spoločenskú diskusiu a čo najširšiu politickú zhodu naprieč politickým spektrom. Inak sa z problémov nikdy nedostaneme a náš štát bude aj naďalej slabý. To vytvára podmienky pre organizovaný zločin a jeho napojenie na politiku a výkonnú moc. Teda pre niečo, čo sa dá nazvať mafiánskym štátom.

Preto si myslíme, že stav sa zmení len vtedy, ak budeme ochotní a schopní presadiť zásadné systémové zmeny. Tie musia byť založené minimálne na týchto pilieroch:

1️⃣ Zásadná štrukturálna a inštitucionálna reforma.
Tá sa musí zabezpečiť zásadnú obsahovú zmenu zamerania činnosti polície a spravodajských služieb. Je potrebné nanovo zákonne vymedziť pôsobnosť a úlohy polície, civilného spravodajstva (SIS), vojenského spravodajstva, operatívno-spravodajských zložiek polície a Národného bezpečnostného úradu. Treba odstrániť duplicity a kríženie kompetencií, odstrániť už nepotrebné prežitky z éry komunistického režimu a dať prioritu na súčasné a budúce bezpečnostné hrozby. Tieto zložky, podobne ako aj prokuratúra, sa musia transformovať na moderné a výkonné inštitúcie 21. storočia.
2️⃣ Profesionalizácia a personálna očista
Je treba zabezpečiť dôslednú personálnu očistu. Z týchto inštitúcií musíme definitívne vytlačiť všetkých, u ktorých je aj najmenšia pochybnosť o ich lojalite k štátu a demokratickému ústavnému zriadeniu, či o ich bezpečnostnej spoľahlivosti. Kozmetické úpravy a čiastkové výmeny personálu nemajú zmysel. V konečnom dôsledku majú tendenciu kontaminovať akúkoľvek novú štruktúru. Vzhľadom na charakter týchto inštitúcií, je potrebné vybudovať nekompromisný systém trvalého overovania spoľahlivosti a vnútornej očisty formou nezávislých vnútorných kontrolných mechanizmov.
3️⃣ Dôsledná vonkajšia kontrola a vyvodzovanie zodpovednosti

Bezpečnostné zložky štátu potrebujeme vybaviť novými kompetenciami a kapacitami. Súčasne ale musíme posilniť vonkajšiu kontrolu ich činnosti a ochranu spoločnosti pred ich zneužívaním. To sa dá dosiahnuť:

✅ nanovo definovanou úlohou a nástrojmi parlamentnej kontroly,
✅ posilnením kontrolnej úlohy Najvyššieho kontrolného úradu zriadením špecializovaného odboru a
✅ vytvorením novej externej a nezávislej inšpekcie.

Navrhujeme zriadenie organizácie na štýl generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. Tá by mala vyšetrovaciu právomoc vo vzťahu k podozreniam zo závažných porušení zákonov a pôsobnosť nad prokuratúrou, ozbrojenými silami, políciou, spravodajskými službami, NBÚ, ZVJS a ďalšími bezpečnostnými zbormi. Mohla by fungovať ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy, napr. v podriadenosti prezidenta republiky.

Občianski demokrati Slovenska (ODS) budú presadzovať takto koncipovanú zásadnú reformu bezpečnostného aparátu štátu. Ponúkame spoluprácu v tejto oblasti štátnym inštitúciám, neziskovým organizáciám a politickým stranám, ktoré majú úprimný záujem na zmene súčasného stavu.