Hurá do škôl!

Hurá do škôl! To býval našich detských čias obľúbený bonmot rozhlasového vysielania pred 1. septembrom.

Po roku a pol diétneho dištančného covidového vzdelávania sa Ministerstvo školstva snaží spustiť na školách prezenčnú formu vzdelávania. Dokonca predstavilo plán ako si to predstavuje a pravidlá na lokálne, a nie celoplošné zatvárania tried a škôl (tzv. školský semafor). Už za vypracovanie tohto dokumentu si zaslúži MŠ malé plus. Podstatné pravidlá pre fungovanie, resp. zatváranie tried a škôl sú nasledovné:

• Odpadá plošné Ag testovanie žiakov a nahradí ho úvodné dobrovoľné PCR testovanie kloktacími testami (ak o to škola požiada) a sadou domácich Ag testov (ak o ne požiadajú rodičia).

• Vyučovanie sa v triede preruší, ak sa v nej vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19. Trieda pôjde do 14- dňovej karantény, okrem žiakov, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie. Ak v triede bude 100% žiakov, ktorí ochorenie prekonali alebo sú zaočkovaní, tak vyučovanie pokračuje prezenčnou formou.

• Rodičia majú povinnosť škole a lekárovi hlásiť pozitívny výsledok Ag testov.

MŠ už zjavne počíta s počiatočným premorením veľkého počtu žiakov. Veď kritéria na zatvorenie tried (stačí 1 nakazený žiak alebo zamestnanec) spôsobia prechod na dištančnú formu vzdelávania po prvom týždni školskej dochádzky. Už teraz nám exponenciálne rastie počet nakazených (aj keď absolútne čísla sú ešte malé) a to sa nám ešte domov nevrátili všetci dovolenkári.

Nedomyslelo však počiatočné premorenie aj zamestnancov škôl, hlavne nezaočkovaných. Školy budú mať problém so suplovaním a prevádzkou jedálni a školských klubov (v ktorých sa miešajú žiaci z viacerých tried). Taktiež nahlasovanie a evidencia žiakov v karanténe pri vysokom počte žiakov v škole bude asi dosť chaotické.

MŠ opäť nevyužilo prázdniny na podporu a zefektívnenie kvality a dostupnosti dištančného vzdelávania pre všetky školy. V školách s kvalitným pripojením na internet sa mohli inštalovať kamery a mikrofóny na živý prenos z hodín pre tých, ktorí sú v karanténe. Toto by umožnilo časti škôl fungovať súčasne v oboch režimoch a bola by to rozumná investícia aj do budúcnosti.

MŠ nemyslí dopredu a nepripravilo krok 2 plánu, a to ako postupovať pri opadnutí pandemickej vlny a postupnom návrate žiakov do škôl. Plán obsahuje povinnosť rodičov pred návratom do školy žiakovi urobiť test na protilátky.

Škola by mala pripraviť rozvrhy pre súbežné dištančné a prezenčné vyučovanie. Prezenčné v rozsahu 5 hodín denne a dištančné v rozsahu 3 hodiny denne, buď doobeda alebo poobede. Taktiež by časť pedagógov, ktorí nie sú v karanténe, vyučovala v škole a tí v karanténe, ale bezpríznakoví, by z domu dištančne učili 2×3 hodiny denne. Pretože situácia by sa dynamicky menila, tak by sa musel dynamicky prispôsobovať aj rozvrh – možno aj na dennej báze.

No najväčšou neznámou je koľko pedagógov (aj malá časť zaočkovaných) ochorie a nebudú môcť vyučovať. A to bude podľa mňa úzke hrdlo celého plánu návratu do škôl.