KOĽKO PLATÍME MOM-KÁM ZA AG TESTY – ČASŤ 2

Pred pár dňami sme sa snažili odhadnúť reálnu cenu AG testovania v súkromných MOM-kách, ktorým štát platí paušálnu dennú sadzbu + 2,50€ za každý test počnúc 251. testom v daný deň.

Požiadali sme preto v zmysle infozákona o zverejnenie údajov o počte vykonaných testov každý deň v MOM-kách a taktiež o výške úhrad vyplatených MOM-kám za obdobie od 1.9.2020 do 7.2.2021 (dátum podania žiadosti). V žiadosti sme uviedli aj požadovaný formát dát:

požadovaný formát: tabuľka 1

  • Dátum
  • Identifikačné číslo odberového miesta,
  • Názov zriaďovateľa
  • Počet vykonaných testov

požadovaný formát: tabuľka 2

  • Kalendárny rok
  • Kalendárny mesiac
  • Identifikačné číslo odberového miesta,
  • Suma uhradená zriaďovateľovi za testovanie

MZ rozhodlo priam šalamúnsky. Žiadosť o informácie v tabuľke 1 postúpilo Národné-mu centru zdravotníckych informácii.

To sa s odpoveďou nijak netrápilo – veď posúďte sami:
„Uzatváranie zmlúv s MOM patrí do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré uzatvorené zmluvy s MOM následne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zoznam MOM zverejňuje MZ SR na svojej webovej stránke, link: https://www.health.gov.sk/?ag-mom .“
Na uvedenej adrese nájdete len zoznam zazmluvnených MOM-iek bez informácii o dennom počte vykonaných testov. Pritom je jasné, že NCZI vedie štatistiku počtu vykonaných AG testov a sumárne za celú SR ju denne zverejňuje…

No a druhú časť žiadosti ohľadne informácií v tabuľke 2 (finančné úhrady) zamietlo priamo MZ, lebo (citujem):
„Povinná osoba nemá informácie požadované v druhej časti týkajúcej požadovaných informácií o sumách uhradených zriaďovateľom v štruktúre, akej požadoval žiadateľ. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú.“

Povedané zrozumiteľne po slovensky: ak sa vo svojej žiadosti netrafíte do formátu údajov, v akých ich uchováva povinná osoba (MZ), tak máte smolu a žiadne informácie vám neposkytnú, lebo by museli modifikovať a exportovať údaje zo svojich databáz. Možno MZ eviduje pre konkrétnu MOM-ku jej finančný nárok za každý deň, pričom rozlišuje denný paušál a úhradu za testy nad 250 kusov. Pritom ak sa aj náhodou trafíte do formátu dát v ktorom MZ ukladá relevantné informácie, tak vás môžu klamať a tvrdiť, že opäť ste sa netrafili… Taká nekonečná hra na slepú babu. A zmysel infozákona a vymáhateľnosť jeho plnenia sú nulové.

Tomuto sa v slušnej krajine hovorí obštrukcia alebo úradná šikana, ktorá má zabrániť získaniu požadovaných informácií.

Poslali sme preto sťažnosť na postup MZ aj NCZI, z ktorej citujem: „Keďže nevidím žiadnu spojitosť Vašej odpovede s mojou riadne zaevidovanou požiadavkou, a verím , že nebudem musieť túto záležitosť považovať za obštrukciu, žiadam Vás týmto o urýchlenú nápravu. “

Na ťahu sú opäť štátne orgány, ale už teraz máme z ich konania dojem, že požadované informácie nám nechcú poskytnúť a že financovanie súkromných MOM-iek nie je čistá hra.