Podnikateľské prostredie a vymožiteľnosť práva

Podnikateľské prostredie a vymožiteľnosť práva 2

Podnikateľské prostredie a vymožiteľnosť práva

Predvídateľné a férové podnikateľské prostredie zvyšuje prosperitu existujúcich firiem a ich zamestnancov a rovnako priťahuje investície. Jednou zo základných podmienok je vhodné legislatívne prostredie a vymožiteľnosť práva. Je neprijateľné, aby obchodné spory trvali mnoho rokov, čím na seba viažu kapitál, zneisťujú podnikateľov a brzdia investície.
 
ODS navrhuje na zlepšenie v tejto oblasti prijatie nasledujúcich opatrení:
 
👉 doplnenie legislatívy o lepšiu reguláciu kolektívneho investovania a legislatívu upravujúcu podnikanie v rodinných firmách;
👉 zlepšenie výkonu súdnej moci; nemôžeme akceptovať neprijateľne dlhé lehoty súdnych rozhodnutí a nízku dôveryhodnosť týchto rozhodnutí, preto navrhujeme zákonom zavedenú povinnosť súdnej samosprávy, aby minimálne raz ročne verejne prezentovali dosiahnuté merateľné výsledky v zlepšovaní stavu fungovania súdnictva (priemerné lehoty trvania súdnych sporov a dôveryhodnosť v očiach verejnosti) a predkladali návrhy na jeho sústavné zlepšovanie;
👉 boj proti korupcii v súkromnej sfére; žiaľ ani súkromné podniky sa nevyhnú nečestným zamestnancom, ktorí sa zapájajú do korupčných schém a tým trpí prosperita súkromných firiem, ktoré nemajú prostriedky, ako takúto činnosť odhaľovať a tým sa jej brániť; preto navrhujeme zamerať časť kapacít OČTK na odhaľovanie a trestanie korupcie vo firmách podnikajúcich na Slovensku.