ZAOBCHÁDZAJME S ÚSTAVOU AKO ZÁKLADNÝM ZÁKONOM ŠTÁTU!

Stanovisko ODS k novele ústavy SR:

Skutočnou udalosťou tohto týždňa bola novela Ústavy SR. Tá takmer zanikla vo virvare udalostí v súvislosti s pandémiou a jej čoraz kontroverznejším riadením a vymenovaním nového generálneho prokurátora.

Zásadnou a dlho očakávanou zmenou a hlavným dôvodom na novelizáciu ústavy bola reforma súdnictva. Práve prijatá novela ústavy reaguje aj na potrebu rýchlej aktualizácie ústavných pravidiel pre vyhlasovanie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou a súvisiacou krízou. Tú v takejto podobe a rozsahu nikto nepredpokladal, ani aktuálny Ústavný zákon č. 227/2002 z.z. Preto súhlasíme, že bolo potrebné riešiť problémy a prijať zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe.

My, ODS – občianski demokrati Slovenska, podporujeme novelu ústavy umožňujúcu zásadnú reformu súdnej moci. Na niektoré konkrétne úpravy máme odlišný názor a celá téma by si vyžadovala dlhšiu a menej vypätú vecnú diskusiu. Chápeme však, že katastrofálny stav nášho súdnictva a rozklad právneho štátu si vyžadoval rýchly zásah. Principiálne podporujeme reformu súdnictva a zvýšenú kontrolu sudcov vrátane preverovania ich majetku a zrušenie beztrestnosti konania sudcov. Až po zrovnoprávnení súdnej moci s ostatnými piliermi môžeme hovoriť o vyváženom základnom pilieri ústavného systému, trojdelení moci medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou.

Ústavu SR považujeme za základný stavebný kameň demokratického ústavného zriadenia, od ktorého sa odvíja celý právny poriadok a demokratické usporiadanie našej spoločnosti. Preto so znepokojením sledujeme snahy vládnych strán o ad hoc novelizácie základného zákona štátu. Nesúhlasíme s pokusmi o schvaľovanie zmien ústavy v skrátenom legislatívnom konaní aj tam, kde na to neboli dôvody vyvolané aktuálnou krízou. Sme kategoricky proti zneužívaniu krízy a účelových novelizácií ústavy na nepriamu novelizáciu zákonov a celých systémov štátu, ako napríklad systému dôchodkového zabezpečenia.

Takéto zmeny právneho systému štátu a zásadného nastavenia základných pilierov sociálneho zabezpečenia nie je možné robiť bez dostatočnej odbornej a celospoločenskej diskusie. Ku zmenám ústavy by sme mali pristupovať s maximálnou úctou a premyslene. Ľahkovážne a politicky egoistické zmeny ústavy totiž môžu rozkývať nielen stabilitu právneho prostredia, ale aj samotné fungovanie spoločnosti.

To sa v konečnom dôsledku môže prejaviť v odmietaní plnenia zákonných povinností občanmi a vyústiť až do anarchie. Preto vyzývame vládnu koalíciu na premyslenú komunikáciu s verejnosťou a dôkladné posudzovanie zmien v základných pravidlách fungovania nášho štátu.

My, ODS – Občianski demokrati Slovenska, zastávame jednoznačne názor, že občania nemôžu byť v demokratickom a fungujúcom právnom štáte vylúčení z plnohodnotnej diskusie o takýchto zásadných zmenách. Rovnako zastávame názor, že jednou zo základných podmienok fungujúceho právneho štátu je predvídateľnosť a stabilita právneho prostredia.