Prihláška za člena ODS

Vyplnením zodpovedajúcich odpovedí na jednotlivé otázky v tomto dotazníku žiadateľ/-ka za člena/-ku Klubu ODS ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje vyplnené v tomto dotazníku potvrdzuje, že bola informovaná o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Občianski demokrati Slovenska, o. z., IČO: 53181042.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adámiho 447/15, 84105, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, tel. 0904 838 729, kancelar@ods.sk

Kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby:
tel. 0904 838 729, dpo@ods.sk

Účely spracúvania osobných údajov:
– Účel evidencie členskej základne.
– Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa.
– Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa.
– Štatistické účely.
– Účel archivácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1. písm. a) a f) GDPR, resp. § 13 ods. (1) písm. a) a f) zákona o ochrane OÚ.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Úmysel preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej únie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov
– Účel evidencie členskej základne:
– po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
– Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa:
– po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
– Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa:
– po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
– Štatistické účely:
– po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
– Účel archivácie:
– 10 rokov.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie a právo na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ.

Zákonnosť požiadavky poskytovania osobných údajov dotknutou osobou
Vyššie uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v registračnom formulári ku konferencii je povinné v súlade s čl. 13 ods. 2. písm. e) GDPR, resp. § 19 ods. (2) písm. e) zákona o ochrane OÚ.
V prípade neposkytnutia požadovaných povinných osobných údajov môže PMÚ SR odmietnuť dotknutú osobu ako účastníka konferencie.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotazník záujemcu

Osobné údaje

(nevypĺňať v prípade rovnakého ako Priezvisko)
Na Vami zadanom emaily Vás budeme kontaktovať
//
kde DD je deň narodenia, MM je mesiac narodenia a YYYY je rok narodenia
Ulica číslo orientačné/číslo súpisné
Mesto/Obec
PSČ
Ulica číslo orientačné/ číslo súpisné
Mesto/Obec
PSČ
1 je Úplný začiatočník a 5 Rodený hovorca
1 je Úplný začiatočník a 5 Rodený hovorca
1 je Úplný začiatočník a 5 Rodený hovorca

Študijné, profesijné a odborné informácie

Programové skupiny vytvorené ako odraz súčasných ministerstiev a ostatných relevantných ústredných orgánov štátnej správy. Usporiadanie zodpovedá poradiu uvedenom na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_ministerstva-a-ostatne-ustredne1.
napr Gymnázium, Hotelová škola, Konzervatórium

Informácie o zamestnaní

Informácie o verejnej a politickej aktivite