Prihláška do ODS

Žiadosť o prijatie za člena/členku strany ODS - Občianski demokrati Slovenska

Dotazník záujemcu

Vážený záujemca o členstvo v ODS,

poskytnutím informácií v dotazníku nám umožníte lepšie Vás spoznať a už na základe dotazníka lepšie posúdiť Vaše preferencie, skúsenosti, odbornosť a možnosti prispieť ODS. Na základe týchto informácií vieme posunúť Vašu žiadosť na posúdenie členom, ktorí sa venujú činnosti, o ktorú máte záujem. Preto nám, prosím, venujte 5-7 minút a vyplňte nižšie uvedený dotazník dôsledne a pokiaľ možno detailne. Vopred ďakujeme.

Viac o podmienkach členstva v ODS nájdete na http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/

Vaše osobné údaje

(nevypĺňať v prípade rovnakého ako Priezvisko)
Na Vami zadanom emaily Vás budeme kontaktovať
//
kde DD je deň narodenia, MM je mesiac narodenia a YYYY je rok narodenia
Ulica číslo súpisné/číslo orientačné
Mesto/Obec
PSČ
Ulica číslo súpisné/číslo orientačné
Mesto/Obec
PSČ
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Iné
K dátumu vyplnenia žiadosti je stanovený minimálny členský príspevok vo výške 10 EUR mesačne.

Iné informácie

Študijné, profesijné a odborné informácie

Programové skupiny vytvorené ako odraz súčasných ministerstiev a ostatných relevantných ústredných orgánov štátnej správy. Usporiadanie zodpovedá poradiu uvedenom na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_ministerstva-a-ostatne-ustredne1.
Štruktúra informácií: úplný názov, mesto, forma ukončenia
Štruktúra informácií: úplný názov, mesto, forma ukončenia

Informácie o zamestnaní

Štruktúra: názov zamestnávateľa, odpracované roky, sektor hlavnej činnosti, pracovná pozícia, stručný popis práce

Informácie o verejnej a politickej aktivite

Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Vyplnením odpovedí na jednotlivé otázky v online žiadosti, ktorej je tento dokument tlačeným výstupom, žiadateľ/-ka za člena/členku strany ODS – Občianski demokrati Slovenska ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje vyplnené v tomto dotazníku potvrdzuje, že bola informovaná o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
ODS – Občianski demokrati Slovenska, IČO: 42 330 254

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
P. O. BOX 11, Saratovská 9, 840 02 Bratislava 42, tel. 0951 01 22 08, kancelar@ods.sk

Kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby
tel. 0903 63 09 45, dpo@ods.sk

Účely spracúvania osobných údajov
• Účel evidencie členskej základne.
• Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa.
• Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa.
• Štatistické účely.
• Účel archivácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1. písm. a), c) a f) GDPR, resp. § 13 ods. (1) písm. a), c) a f) zákona o ochrane OÚ.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Úmysel preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej únie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov
• Účel evidencie členskej základne:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Štatistické účely:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel archivácie:
      – 10 rokov.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie a právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ.

Zákonnosť požiadavky poskytovania osobných údajov dotknutou osobou
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v žiadosti o prijatie za člena/sympatizanta strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia v súlade s § 8a zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach je povinné v súlade s čl. 13 ods. 1. GDPR, resp. § 19 ods. (1) zákona o ochrane OÚ v súlade.
V prípade neposkytnutia požadovaných povinných osobných údajov môže strana ODS – Občianski demokrati Slovenska odmietnuť dotknutú osobu ako člena strany.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.