Prihláška za sympatizanta

Prihláška za sympatizanta

//

Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Vyplnením odpovedí na jednotlivé otázky v online žiadosti, ktorej je tento dokument tlačeným výstupom, žiadateľ/-ka za člena/členku strany ODS – Občianski demokrati Slovenska ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje vyplnené v tomto dotazníku potvrdzuje, že bola informovaná o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
ODS – Občianski demokrati Slovenska, IČO: 42 330 254

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Bakošova 2100/26, 841 03, Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, tel. 0951 01 22 08, kancelar@ods.sk

Kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby
tel. 0951 01 22 08, dpo@ods.sk

Účely spracúvania osobných údajov
• Účel evidencie členskej základne.
• Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa.
• Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa.
• Štatistické účely.
• Účel archivácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1. písm. a), c) a f) GDPR, resp. § 13 ods. (1) písm. a), c) a f) zákona o ochrane OÚ.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Úmysel preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európskej únie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov
• Účel evidencie členskej základne:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel zverejňovania na webovom sídle a v publikáciách prevádzkovateľa:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel vnútornej organizácie a pracovných činností prevádzkovateľa:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Štatistické účely:
      – po dobu platného členstva a dobu nevyhnutnú na úplné vysporiadanie členstva po jeho ukončení.
• Účel archivácie:
      – 10 rokov.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie a právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ.

Zákonnosť požiadavky poskytovania osobných údajov dotknutou osobou
Uvedené osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované ďalším príjemcom.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v žiadosti o prijatie za člena/sympatizanta strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia v súlade s § 8a zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach je povinné v súlade s čl. 13 ods. 1. GDPR, resp. § 19 ods. (1) zákona o ochrane OÚ v súlade.
V prípade neposkytnutia požadovaných povinných osobných údajov môže strana ODS – Občianski demokrati Slovenska odmietnuť dotknutú osobu ako člena strany.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.