Bystrická deklarácia

Bystrická deklarácia

Pavel Macko – Bystrická deklarácia úvod

Bystrická deklarácia – bod 1

Bystrická deklarácia – bod 2

Bystrická deklarácia – bod 3

Bystrická deklarácia – bod 4

Bystrická deklarácia – bod 5

Bystrická deklarácia – bod 6

Bystrická deklarácia – bod 7

Bystrická deklarácia – bod 8

Bystrická deklarácia – bod 9

Bystrická deklarácia – bod 10

Bystrická deklarácia – bod 11

Bystrická deklarácia – bod 12

Bystrická deklarácia – bod 13

Bystrická deklarácia – bod 14

Bystrická deklarácia – bod 15

My, občianski demokrati  Slovenska, vychádzajúc z odkazu dedičstva 17. novembra 1989, týmto vyhlasujeme, že sa v plnej miere stotožňujeme s princípmi zastupiteľskej liberálnej demokracie, čo potvrdzujeme aktuálnou snahou o presadzovanie nižšie uvedených zásad.

Staviame na demokratických a humanistických tradíciách a skúsenostiach západoeurópskych demokracií. Reprezentujeme občiansku spoločnosť, rešpektujúcu právny poriadok, chrániaci základné ľudské a občianske práva a slobody. Presadzujeme ochranu princípov a inštitúcií demokratického a právneho štátu a pri politických stranách presadzujeme dôležitosť ich vnútorného demokratického fungovania.

Našim cieľom je, aby Slovensko so svojou bohatou kultúrou, históriou, prírodou a ľudským potenciálom bolo atraktívnou krajinou pre život. Krajinou, z ktorej schopní a šikovní nebudú musieť odchádzať, ale ktorú budú môcť zveľaďovať aj pre ďalšie generácie.

My, občianski demokrati vyhlasujeme, že:

1. Budeme rozvíjať slobodnú, bezpečnú, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť postavenú na princípoch demokracie a aktívne sa budeme zasadzovať za budovanie a posilňovanie inštitútov, na ktorých je demokracia postavená.

2. Presadzujeme občiansku zodpovednosť a spoločenskú záruku, nielen súčasnej, ale aj budúcim generáciám, v ekonomickej, sociálnej, občiansko-právnej, kultúrnej, historickej aj environmentálnej oblasti.

3. Presadzujeme európsku orientáciu Slovenska s trvalým zlepšovaním jeho postavenia v Európskej únii. Chceme, aby Slovenská republika bola rešpektovaným a platným členom EÚ a NATO a sme za zachovanie a rozvoj euroatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr.

4. Presadzujeme ochranu práv a slobôd všetkých osôb bez rozdielu. Bojujeme proti akejkoľvek forme nerešpektovania a potláčania základných ľudských a občianskych práv a slobôd, ako aj proti akejkoľvek forme diskriminácie na základe rodových, rasových, národnostných, generačných, náboženských, politických a ďalších rozdielov občanov.

5. Presadzujeme občiansku spoločnosť rovných príležitostí v prístupe k výchove, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, práci a v práve na zdravé životné prostredie, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vek, náboženstvo, sociálne a ekonomické zázemie, či sexuálnu orientáciu.

6. Presadzujeme zvyšovanie kvality a rozvoj školstva, celoživotného vzdelávania, vedy a výskumu ako nevyhnutných predpokladov vzdelanej, modernej, inovatívnej a prosperujúcej spoločnosti.

7. Za základ pevného štátu považujeme silné rodiny a spravodlivú sociálnu politiku s prihliadnutím na účinnú ochranu slabších pred domácim násilím v akejkoľvek podobe.

8. Presadzujeme udržateľný, adresný a spravodlivý sociálny systém podpory slabších a spravodlivý, udržateľný a dôstojný dôchodkový systém.

9. Presadzujeme fungujúce moderné zdravotníctvo, ktoré dosiahne úroveň vyspelých členských štátov Európskej únie.

10. Sme za dodržiavanie základných zásad právneho štátu, za nezávislosť kompetentných orgánov od politických a korupčných vplyvov, za vymožiteľnosť práva a za rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Sme za spoločnosť občianskej slobody, ale aj občianskej zodpovednosti.

11. Presadzujeme princípy otvorenej trhovej ekonomiky a zdravého podnikateľského prostredia, podporujúce regionálne hospodárske subjekty, s prehľadnými pravidlami, s orientáciou na európsky hospodársky trh a s otvorenosťou voči ostatným partnerským krajinám. Súčasne akceptujeme nevyhnutné regulačné opatrenia, súvisiace s ochranou spotrebiteľa, prírody, prírodných zdrojov a životného prostredia.

12. Presadzujeme podporu zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských hospodárskych subjektov, produkujúcich tovary a služby potrebné pre bežný život našich občanov.

13. Presadzujeme uplatňovanie skutočnej hospodárskej zodpovednosti štátu a jeho inštitúcií za trvalé znižovanie verejného dlhu a taktiež pro-investičnú podporu udržateľného rozvoja hospodárstva.

14. Presadzujeme trvalé zlepšovanie kvality životného prostredia a ochrany prírody s podporou zavádzania moderných a inovatívnych technológií priateľských k životnému prostrediu, pričom uprednostňujeme technológie spojené s obnoviteľnými zdrojmi.

15. Sme hrdí na Slovensko a ctíme si prírodné, historické a kultúrne dedičstvo slovenského národa a všetkých národností našej vlasti.

Nech je nám príkladom odkaz Milana Rastislava Štefánika, ktorý spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a ďalšími založil demokratickú Československú republiku, pričom nezabúdame ani na obete, ktoré na jej obranu priniesli bojovníci proti fašizmu a komunizmu.

V Banskej Bystrici, 20.6.2020

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“ 

M.R. Štefánik

bystricka deklaracia