Politické smerovanie strany ODS

Politické smerovanie strany ODS - Občianski demokrati Slovenska

Prečo sme založili novú stranu?

Pred dvomi rokmi sme dospeli k poznaniu, že žiadna z aktuálnych politických strán nespĺňa naše očakávania a morálny hodnotový profil, ktorý by garantoval, že v takejto strane by sme mohli naplno realizovať našu predstavu o budovaní spravodlivého a moderného Slovenska, v ktorom sa čestným a iniciatívnym občanom a podnikateľom dobre žije a pracuje.

Súčasné politické strany ani za 33 rokov nedokázali zabezpečiť pre občanov slušnú spoločnosť, stabilnú demokraciu a skutočne funkčný právny štát. Sme občianska a demokratická strana a v strede našej pozornosti sú občania. Chceme tvoriť silnú politickú protiváhu ľavicovým a ľavicovo-populistickým stranám, ktoré len spotrebúvajú zdroje, ale nestarajú sa o dlhodobú budúcnosť krajiny.

My sme presvedčení, že politické strany majú nielen riešiť akútne krízy či nadbiehať rýchlo sa meniacim náladám voličov. Istotne, politické strany a politici sú tu pre to, aby zastupovali občanov, svojich voličov, aby občanom slúžili. Preto politici musia veľmi pozorne načúvať občanom a rozumieť ich potrebám. Ale toto nestačí. Úlohou politikov nie je len spravovať krajinu. Dobrí politici musia byť aj štátnikmi, ktorí aktívne formujú spoločenské vedomie a predostierajú občanom dlhodobú víziu.

Naším vzorom je generál Milan Rastislav Štefánik. Máme na pamäti nielen jeho heslo „Pravde veriť, pravdu žiť, pravdu brániť!“, ktoré sa stalo mottom našej strany. Osvojili sme si aj to, že ak by spoluzakladatelia spoločného štátu Čechov a Slovákov, generál Štefánik, Tomáš Garique Masaryk a Edvard Beneš nemali spoločnú víziu siahajúcu ďaleko za rámec vtedajšej reality, tak by taký štát ani nevznikol a my by sme tu dnes nesedeli ako slobodní občania slobodného a zvrchovaného Slovenska.

Dnes už máme svoj suverénny štát, ktorý má všetky atribúty a inštitúcie potrebné na jeho existenciu. Ale náš štát a naša spoločnosť stagnuje. Síce sme vstúpili do Európskej únie a NATO a boli sme na čas najrýchlejšie rastúcou novou členskou krajinou dobiehajúcou vyspelejších členov únie, ale krátko po našej integrácii, počas vlád pod vedením ľavicových populistov okolo Roberta Fica, akoby nám došla energia a stratili sme víziu pre našu krajinu. Prežívame zo dňa na deň, postupne stagnujeme a v posledných rokoch dokonca začíname výrazne zaostávať za našimi susedmi. Už nedobiehame v ekonomickej výkonnosti vyspelejšie krajiny a neblížime sa k priemeru Európskej únie, ale naopak, čoraz viacej sa prepadáme v rebríčku krajín únie. Objektívne k tomu prispeli aj veľká hospodárska kríza v období 2008-2010, pandémia od roku 2020, vojna na Ukrajine a súčasná energokríza a inflácia. Ale tie pôsobili a pôsobia globálne, nielen na Slovensko.

Ešte horšie je to, že bez zásadných ekonomických a spoločenských reforiem sa tento negatívny trend bude rýchlo zhoršovať a my sa ako štát a občania môžeme ocitnúť vo veľmi zlej ekonomickej a sociálnej situácii. K tomu prispieva aj rýchlo sa meniaca demografia v dôsledku starnutia našej populácie a veľkého odlivu tých najschopnejších mladých ľudí do zahraničia.

V spoločenskej a politickej oblasti rýchlo strácame zhodu vo fundamentálnych otázkach existencie nášho štátu a v tom, aké spoločenské zriadenie chceme mať a kam vlastne chceme patriť. Čoraz viac je spochybňovaná demokracia ako taká, ako aj naše základné civilizačné ukotvenie. Naša spoločnosť je hlboko rozdelená, rastie miera frustrácie a doslova nenávisti medzi skupinami občanov, podliehame v masovej miere dezinformáciám a konšpiráciám. Výsledkom je rast politického extrémizmu, ktorý je už masívne zastúpený v parlamente, rast čoraz agresívnejšieho populizmu a dokonca otvoreného násilia a terorizmu.

Uvedený vývoj a neschopnosť súčasných vládnych strán efektívne vládnuť a vyviesť krajinu z nimi nezavinených kríz a dať našej krajine opäť jednotu, víziu, perspektívu a hlavne energiu túto víziu realizovať, nás utvrdzuje v správnosti nášho rozhodnutia založiť novú politickú stranu.

Počiatočné pôrodné bolesti máme za sebou. Naša strana vznikala v neľahkom pandemickom období plnom obmedzení, ktoré limitovali prirodzený vznik a rast našej strany. Počas tohto obdobia sme sa dopustili aj viacerých chýb a omylov. Ale sme tu a môžeme sa sústrediť na plnenie našich ambicióznych cieľov pre lepšie Slovensko.

Ťažisko našej práce v uplynulom období spočívalo v plnení si domácich úloh. Máme funkčné stanovy a vnútorné predpisy, zriadili sme základy regionálnych štruktúr a etablovali sme stranu ako fungujúci organizmus. Definovali sme náš hodnotový profil a politické ukotvenie. Začíname prácu programových skupín a máme základné programové východiská. Každá strana je tak silná, ako je silná jej členská základňa a ako dokáže reagovať na potreby voličov a získať si ich pozornosť a podporu. Aj preto sme postupne rozbehli proces naberania členov a výsledkom toho je aj Vaša prítomnosť na Kongrese strany.

Je za nami obrovský kus mravčej a verejnosti neviditeľnej práce. Ak by som mal toto obdobie stručne charakterizovať, tak v uplynulom období sme sa venovali hlavne architektonickému návrhu a pevným základom našej veľkolepej politickej stavby pre všetkých občanov Slovenska. V tomto období sme udržiavali našu verejnú politickú komunikáciu primerane našim personálnym a finančným možnostiam. Napriek tomu sa nemáme za čo hanbiť, práve naopak.

Chcem verejne poďakovať všetkým z Vás, ktorí výstavbe strany a jej fungovaniu obetovali dohromady tisíce odpracovaných hodín bez nároku na odmenu a na úkor svojho pohodlia a rodinného času. Je to od Vás veľká obeta v prospech strany a v prospech vlasti, a ja Vám všetkým so srdca ďakujem v mene celej strany.

Ako reálna politická strana sa sústredíme na vytváranie podmienok a zdrojov pre lepší život občanov. Zároveň ponúkame občanom rozumnú stredopravú alternatívu k pravicovým populistom a extrémistom. Chceme budovať silné, demokratické a prosperujúce Slovensko sebavedomých občanov, v ktorom sa darí šikovným a usilovným občanom a podnikateľom, kde pomáhame odkázaným na pomoc a kde stíhame darebákov.

Naša vízia: Silné a prosperujúce Slovensko

Naše základné a nemenné hodnoty sú vyjadrené v Bystrickej deklarácii Občianskych demokratov Slovenska. Tieto hodnoty budeme vždy brániť a rozvíjať, tieto hodnoty musia byť vyjadrené v našom politickom programe. Tieto hodnoty sú aj základnou platformou pre našu spoluprácu s ostatnými demokratickými stranami. Tieto hodnoty sú v našej politickej DNA a nepodliehajú zmenám. Meniť môžeme formulácie a formu prezentácie, ale nie hodnoty.

Naším cieľom je dlhodobo prosperujúce, silné a bezpečné Slovensko pre všetkých občanov. Naše hlavné úsilie sa zameriava na vytváranie podmienok pre silnú ekonomiku bez zbytočných byrokratických prekážok, a to nielen na západe Slovenska, ale aj v strede a na východe krajiny. Len silná, moderná a dlhodobo udržateľná ekonomika dokáže vytvoriť dostatok zdrojov na uspokojovanie potrieb všetkých občanov.

Budujeme Slovensko, v ktorom sa darí veľkým firmám aj usilovným občanom a drobným podnikateľom. Sme za modernú vedomostnú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou, okolo ktorej sa rozvíjajú súvisiace služby, nielen montážne haly s nízkymi platmi.

Silná ekonomika:

zabezpečí prácu a sebarealizáciu pre všetkých na celom území Slovenska,

zabezpečí príjem štátu pre podporu najslabších, aby sa oni a ich deti vedeli presadiť,

umožní dlhodobo udržateľnú rozumnú zelenú ekonomiku a zachovanie krásy našej krajiny pre naše deti a vnukov,

posilňuje našu pozíciu a hlas v Európe,

umožní bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých občanov.

Pri vzniku strany sme si stanovili dlhodobú víziu a základné štyri piliere našej politiky. Naše programy a volebné programy sa môžu meniť podľa zmien v spoločnosti a aktuálnej politickej situácie, ale naše strategické ciele sa nemenia.

1. Moderné Slovensko

Na dlhodobý rozvoj silnej ekonomiky potrebujeme vzdelaných a životaschopných občanov a preorientovať sa na výrobu a služby s vyššou pridanou hodnotou. Preto sa zameriavame na zásadnú modernizáciu školstva, podporu vedy a inovácií a hlavne na zlepšovanie podmienok pre podnikanie a investovanie.

2. Zodpovedne riadené Slovensko

Ak chceme dlhodobo prosperovať, musí skončiť drancovanie našich prírodných zdrojov, masívne výruby lesov a úbytok najlepšej poľnohospodárskej pôdy. Musíme krajinu riadiť tak, aby sme ju ďalším generáciám odovzdali v lepšom stave, ako sme ju dostali. Budeme sa pripravovať na dôsledky klimatických zmien, pomáhať nášmu poľnohospodárstvu adaptovať sa na ne a zabezpečovať produkciu kvalitných potravín, ale aj krajinnú tvorbu. Budeme presadzovať takú zelenú ekonomiku, ktorá bude znižovať surovinovú a energetickú náročnosť a súčasne vytvárať reálne hodnoty a zisk. Realizovať je to možné len s pomocou kvalitnej a efektívnej štátnej správy, pre ktorú budú chcieť pracovať špičkoví odborníci.

3. Bezpečné a integrované Slovensko

Naším cieľom je sebavedomé vystupovanie a dôstojná pozícia Slovenska v Európskej únii a NATO. Chceme maximálne využívať výhody členstva Slovenska v spoločnej ekonomike, slovenské firmy musia byť zároveň úspešné európske firmy. Ak budeme spoľahlivým a aktívnym členom systému kolektívnej obrany, naša bezpečnosť bude lacnejšia a pevnejšia. Domácu bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých zabezpečí len profesionálna a efektívna polícia, prokuratúra, fungujúce spravodajské služby a súdy, v ktorých budú pracovať čestní profesionáli nezávislí na politických stranách.

4. Moderný a zodpovedný sociálny štát

Silná ekonomika umožní bohatý štát, ktorý aktívne pomáha sociálne slabším vymaniť sa z chudoby, ktorý sa vie postarať o slabých a umožní dôstojnú starobu a opateru seniorom. Solidarita, dôstojný život a rešpektovanie občianskych práv nie je luxus, ale musí byť štandardom v 21. storočí. Na jeho dosiahnutie budeme hľadať nový zodpovedný sociálny model spoločnosti.

Problémy v spoločnosti a ako budeme na ne reagovať
V súčasnom období dochádza k historicky nevídanej kombinácii viacerých kríz. Nikto nebol úplne pripravený na krízy takéhoto rozsahu a ich účinok sa posilňuje ich súbežným pôsobením. Mnohé krajiny museli improvizovať, dovtedy garantované a overené modely fungovania ekonomiky a spoločnosti kolabujú. Občianski demokrati Slovenska nielenže pozorne sledujú a monitorujú vývoj situácie, ale sú pripravení aktívne sa zapojiť do ich riešení.

Pandémia covid-19

Najhoršiu vlnu pandémie máme za sebou, ale táto choroba ešte neustúpila, je stále medzi nami a mutuje. Všetko nasvedčuje tomu, že v menej nebezpečnej forme tu s nami zostane natrvalo ako cyklické sezónne ochorenie. Budeme preto trvať na pokračovaní úsilia v boji s touto chorobou a vypracovaní účinných liečebných a preventívnych protokolov. Ale to nestačí. Pandémia nás napriek všetkým deklaráciám zastihla nepripravených, museli sme často improvizovať a urobilo sa aj veľa chýb. Aj keď táto pandémia časom odznie a naučíme sa s touto chorobou žiť, musíme dôkladne analyzovať všetky poznatky, ktoré sme získali. Je pravdepodobné, že niečo podobné môže opäť prísť. Na takýto prípad musíme byť lepšie pripravení. Preto Občianski demokrati Slovenska presadzujú vypracovanie dôslednej analýzy skúseností a nevyhnutné úpravy v systéme štátnych hmotných rezerv, krízového zdravotníctva aj krízového manažmentu štátu. Musíme zvýšiť odolnosť spoločnosti, lebo cena za našu nepripravenosť bola príliš vysoká.

Vojna na Ukrajine

Ruská agresia na Ukrajine vytvorila bezprecedentnú situáciu od konca druhej svetovej vojny. Hoci sa zbraňami bojuje na Ukrajine, táto vojna je namierená aj proti nám a proti hodnotám, ktoré uznávame a ktoré sme pripravení brániť. Na Ukrajine sa dnes rozhoduje aj o našej budúcnosti. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska musí urobiť všetko a poskytnúť Ukrajine všestrannú pomoc pre to, aby sa Ukrajinci ubránili ruskej agresii, dosiahli oslobodenie nelegálne okupovaných území a spravodlivý mier v celej oblasti.

Odmietame politiku kapitulácie a uzmierovania si agresora amorálnymi ústupkami. Musíme sa ale ako spoločenstvo slobodných demokratických krajín aj ako občania zjednotiť pri obrane demokratických hodnôt a ústavného zriadenia a pri riešení dopadov vojny na naše obyvateľstvo, na jeho životné podmienky a bezpečnosť. Občianski demokrati odmietajú kolaboráciu slovenských politikov a extrémistických síl s ruským agresorom a presadzovanie nedemokratických foriem vládnutia podľa vzoru putinovského modelu. Ich nositeľov treba aktívne pomenovať a súčasne trpezlivo vysvetľovať občanom, že zmierenie sa s agresiou a rozvratom medzinárodného systému znamená priamu existenčnú hrozbu pre náš štát a slovenský národ.

Budeme podporovať rozvoj dobrých vzťahov so všetkými mierumilovnými krajinami, ale budeme aj otvorene presadzovať naše spoločné hodnoty. Nebojíme sa povedať, že naše miesto je v spoločenstve demokratických krajín a že sme jednoznačne za hrdé a sebavedomé Slovensko, integrované do Európskej únie a systému kolektívnej obrany NATO. Fungujúca Európska únia je náš spoločný priestor pre dlhodobú prosperitu a zdieľaných civilizačných hodnôt.

NATO je garancia našej vonkajšej bezpečnosti a obrany. Ale nemôžeme sa správať ako čierny pasažier, ako doteraz. Plnenie našich spojeneckých záväzkov vrátane primeranej výstavby našich vlastných obranných kapacít je v prvom rade plnenie záväzkov a povinnosti voči našim vlastným občanom. Presadzujeme vlastné, primerané a bojovo účinné obranné sily, ktoré dokážu klásť účinný ozbrojený odpor v prípade vonkajšej agresie, prijať a integrovať pomoc od našich spojencov a mobilizovať národné zdroje na prežitie nášho štátu a národa. Presadzujeme aj naďalej profesionálnu armádu, ale musíme zásadne zmeniť systém tvorby a prípravy záloh a sme za vytvorenie dobrovoľných zborov na teritoriálnom princípe. Pokiaľ by sa bezpečnostná situácia aj naďalej zhoršovala, sme pripravení otvoriť celospoločenskú diskusiu o možnosti zavedenia povinnej vlasteneckej služby, vo vojenskej aj civilnej forme. Odmietame však jej zavedenie bez takejto diskusie.

Ekonomická a energetická kríza

Ako nepriamy dôsledok predchádzajúcej pandemickej krízy a aktuálnej vojny na Ukrajine sa naplno prejavila energetická kríza a inflácia. Tieto sú do značnej miery nezávislé od našej národnej vlády, ale majú dramatické dopady na naše obyvateľstvo. Ich rozsah ohrozuje zabezpečenie elementárnych životných potrieb občanov a zvyšuje napätie a neistotu v spoločnosti. Ich riešenie nie je plne v našich rukách a budeme musieť postupovať spoločne s partnerskými štátmi. Treba však zdôrazniť, že energetická kríza a jej dopady sú aj dôsledkom našej jednostrannej závislosti na zdrojoch energií z Ruska, ktoré sa stalo extrémne nespoľahlivým partnerom, ktorý využíva našu závislosť ako politickú zbraň proti nám. Podporujeme účinné a priamo cielené kompenzačné mechanizmy na riešenie okamžitých dopadov neprimeraného rastu cien energií a celkovej inflácie.

Z dlhodobého hľadiska budeme presadzovať zásadnú diverzifikáciu zdrojov jednotlivých druhov energií (viaczdrojové dodávky pre každý typ energetického média) a diverzifikáciu medzi jednotlivými druhmi základných zdrojov energie. Sme za premyslený a postupný odklon od fosílnych palív, jadrovej energetiky, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na fotovoltické zdroje a geotermálne zdroje energie nielen pre veľkoodberateľov, ale aj pre domácnosti. Štát musí nastaviť pravidlá na to, aby sa zásadne zmenil postoj správcov sieťových odvetvi pre pripojenie malých zdrojov do siete.

Nárast frustrácie občanov a napätia v spoločnosti

Spoločenská situácia sa dramaticky zhoršuje. Dôsledky predchádzajúceho spôsobu vládnutia, rozsiahla korupcia, de facto nefunkčná spravodlivosť a veľmi nízka vymáhateľnosť práva, protekcia a budovanie systému našich ľudí predchádzajúcimi vládnymi elitami spôsobujú nezáujem časti verejnosti a naopak radikalizáciu inej časti spoločnosti. Tieto nálady a narušenie elementárnej tolerancie a súdržnosti medzi občanmi ešte výrazne zhoršila pandémia covid-19, jej dopady a súvisiace obmedzenia pohybu občanov a ich ekonomických a spoločenských aktivít.

Túto situáciu výrazne zneužívala deštrukčná opozícia. Namiesto toho, aby pomáhala uchrániť občanov pred následkami pandemickej krízy, naopak, často sabotovala prijímané opatrenia a podnecovala občanov proti týmto opatrenia. Využívala pri tom konšpirácie a dezinformácie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich politickej doktríny. Klamstvá, dezinformácie, konšpirácie a šírenie nenávisti sa stali hlavnými nástrojmi ich politickej práce a metódou, ako sa dostať k moci.

Pravda bola nahradená očividnými klamstvami a popieraním reality, rozdielne pohľady na možnosti riešenia problémov alternatívnymi faktami a spoločenský dialóg nahradili hrubými urážkami, nenávisťou a podnecovaním násilia. Títo deštrukční politici, predovšetkým neonacisti vo viacerých zoskupeniach predstavovaní najmä hnutím Republika a ĽSNS a ultraľavicoví nacionalisti okolo Robert Fica a Smeru, tlačia našu spoločnosť na pokraj občianskeho konfliktu.

Bohužiaľ, populistická vláda, ktorá sa prezentovala ako silná protikorupčná koalícia a vláda zmeny, pod tlakom kríz a pod vplyvom vnútorných sporov totálne zlyhala. V najťažších chvíľach nechávala často ľudí napospas osudu a deštrukčnej opozícii namiesto toho, aby ukazovala cestu a vyviedla nás z krízy. Do verejnej politiky a vládnutia sa dostala nebývalá miera vulgarizmu, extrémneho populizmu a nekompetentnosti. So štátom, verejnými financiami a občanmi často vládnuci politici zaobchádzali ako s ich súkromnou eseročkou.

Dôsledkom kombinácie uvedených nepriaznivých faktorov je priame ohrozenie demokratického ústavného zriadenia a nášho základného zahranično-politického a civilizačného ukotvenia. Pokiaľ sa občianska a demokratická spoločnosť pred nadchádzajúcimi voľbami nezmobilizuje, reálne nám hrozí dlhodobý odklon od demokracie, rozvrat a chaos a nedá sa vylúčiť ani ďalšia radikalizácia a výbuch násilia v spoločnosti.

Občianski demokrati Slovenska sú jednoznačne na strane demokracie a rozvoja slušného spoločenského dialógu. Nebudeme sa vyhýbať politickým konfliktom, budeme presadzovať hodnoty, ktoré vyznávame a náš program. Ale budeme to robiť cestou vecného dialógu s politickými partnermi a súpermi. V týchto ťažkých časoch Slovensko potrebuje pokoj, stabilitu a maximálnu jednotu. Tie sa dajú dosiahnuť len kultivovaným dialógom aj s partnermi s odlišným názorom a programom. Súčasne však odmietame rokovať s extrémistami a tými, ktorí nerešpektujú základné ľudské hodnoty a dialóg ako základnú formu komunikácie v spoločnosti.

Budeme presadzovať rozumnú reguláciu nebezpečných konšpirácií a dezinformácií. Ale preferujeme proaktívnu strategickú komunikáciu, trpezlivé vyvracanie konšpirácií a vysvetľovanie našich postojov a riešení. My chceme občanov získať na našu stranu a pre náš spôsob riešenia spoločenských problémov, nie ich ovládnuť. Budeme aktívne hľadať spojencov pre širšiu spoločenskú dohodu a kultivovaný politický dialóg namiesto extrémizmu a populizmu.

Neefektívny štát a rozklad štátnych inštitúcií

Nepriaznivým dôsledkom dlhodobo neriešených spoločenských problémov, agresívneho spôsobu vládnutia a mafiánsko-korupčného správania sa vysokých predstaviteľov štátu je výrazný pokles dôvery občanov v štát, jeho inštitúcie a strata hodnotovej orientácie našej spoločnosti. Na vedúce pozície boli často dosadzovaní stranícki nominanti bez ohľadu na ich kvalifikáciu a kompetentnosť. Štát a jeho služby namiesto toho, aby slúžili občanom, ktorí si ich platia zo svojich daní, sa stali zdrojom obohacovania sa jednotlivcov a celých mocensko-politických skupín.

Napriek tomu, že máme mimoriadne prebujnený štátny aparát, tento je málo efektívny, ťažkopádny a nedokáže poskytovať kvalitné služby občanom. Občania majú často pocit, že sú prehliadaní a potláčaní, že sa nemôžu dovolať spravodlivosti a nemajú oporu vo svojom štáte.

My, Občianski demokrati Slovenska presadzujeme výraznú redukciu štátu a jeho decentralizáciu. Sme za výraznú redukciu jeho aparátu, zníženie regulácie, viacej samostatnosti a zodpovednosti pre občanov a výraznú decentralizáciu štátu. Presadzujeme zníženie právomocí centrálnej vlády a posilnenie kompetencií a finančných zdrojov pre regióny a samosprávy. Ľudia v regiónoch najlepšia vedia, čo potrebujú. Všade tam, kde to bude možné, chceme presunúť kompetencie na prerozdeľovanie eurofondov priamo do zodpovednosti regiónov. Štát a centrálna vláda majú nastaviť pravidlá a kontrolné mechanizmy, ale zdroje majú byť podľa spravodlivého kľúča a kritérií prideľované priamo do regiónov.

V rámci decentralizácie budeme presadzovať aj redislokáciu časti centrálneho štátneho aparátu priamo do regionálnych centier. Chceme, aby kvalitní a kvalifikovaní odborníci zostávali v regiónoch a nekoncentrovali sa v Bratislave.

Naším cieľom je fungujúci štátny a bezpečnostný aparát, ktorý je plne profesionálny a slúži občanom a nie politikom, oligarchom a mafiánskym skupinám. V našich bezpečnostných zložkách, prokuratúre a justícii musia slúžiť odborne zdatní, morálne pevní a bezpečnostne spoľahliví a bezúhonní profesionáli.

Máme pripravenú zásadnú zmenu viacerých zložiek štátneho aparátu, prokuratúry a súdov. Nanovo definujeme základné úlohy spravodajských zložiek, odstránime duplicity a kríženie ich kompetencií, dôsledne ich očistíme od nánosu totalitných praktík. Posilníme kompetencie vnútornej kontroly a súčasne zredukujeme jej štruktúry. Z ušetrených počtov vytvoríme novú a úplne nezávislú nadrezortnú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov.

Občania musia mať dôveru v justíciu a nie pocit, že spravodlivosť je komodita, ktorá sa dá kúpiť a slúži len pre tých, ktorí na to majú. Každý jeden občan, bez ohľadu na spoločenské postavenie a sociálny status sa musí domôcť účinnej a rýchlej spravodlivosti. V oblasti spravodlivosti právneho štátu sa sústredíme na presadenie zásadnej reformy a očisty prokuratúry, ktorá definitívne skončí éru vojensky riadenej a politicky ovládanej prokuratúry. Dokončíme súdnu reformu, ale namiesto dislokácie sa sústredíme na kvalitu a výkonnosť súdnictva.

Istoty, bezpečnosť a perspektíva

Tieto tri ciele sa stali ústredným mottom nášho kongresu a hlavnými prioritami našej strany do nadchádzajúceho obdobia. Žijeme ťažké časy a nikto nevie, či nebude ešte horšie. Úlohou politikov a vlády je zabezpečiť riadny chod spoločnosti a základných potrieb občanov.

Ako stredopravá strana sme jednoznačne za dlhodobé budovanie demokratického a občianskeho štátu iniciatívnych a sebavedomých občanov. Čím viac našich občanov, či už zamestnancov, drobných podnikateľov a živnostníkov alebo veľkých firiem bude úspešných, tým vytvoria viac zdrojov pre seba aj pre spoločnosť. Viac úspešných a spokojných občanov vytvorí viac zdrojov na zodpovednú solidaritu s tými, ktorí sú z objektívnych príčin menej úspešní alebo sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Istoty

Bohužiaľ, s aktuálnou kulmináciou viacerých kríz súbežne a prudkým rastom cien sa nedokáže vysporiadať čoraz väčší počet občanov zo zraniteľných skupín. V týchto časoch sa štát o nich musí rýchlo a účinne postarať. Nielen z dôvodu našej ľudskej a občianskej solidarity, ale aj z dôvodu stability spoločnosti. Naši občania musia mať pocit istoty, že nezomrú od hladu, nezamrznú alebo neprídu o strechu nad hlavou len preto, že dočasne a náhle nie sú schopní platiť čoraz vyššie účty.

Bezpečnosť

Na našich hraniciach zúri vojna a nevieme kedy a ako skončí alebo či sa nepreleje aj k nám. Už nie je nad čím váhať, musíme sa urýchlene postarať o našu bezpečnosť. Vidíme to na Ukrajine, že bez bezpečnosti nefunguje takmer nič. Bez bezpečnosti nie sú ani tie najlepšie školy a nemocnice veľmi účinné. Musíme viacej investovať do našej obrany a prispieť tak k vyššej účinnosti a odstrašujúcej sile našej kolektívnej obrany.

Ale musíme sa postarať aj o našu domácu bezpečnosť. Len ľudia, ktorí majú pocit bezpečia sa môžu pokojne venovať svojej práci a záľubám, tvoriť hodnoty. Potrebujeme nielen pocit bezpečia na našich uliciach pred kriminalitou, násilím a terorizmom. Občania musia mať aj pocit bezpečia, že ich údaje a identitu v počítačových sieťach nikto neukradne, že ich peniaze v bankách nikam nezmiznú, že dostanú adekvátnu zdravotnú pomoc a starostlivosť a nezomrú na banálny úraz alebo chorobu.

Perspektíva

Základné životné istoty a uvedenú bezpečnosť občanov musíme zaistiť okamžite, práve teraz a rýchlo. Musíme to robiť účelne a efektívne, aj keď tieto opatrenia budú mimoriadne drahé. Bohužiaľ, predchádzajúce vlády premrhali roky historického rastu a nezanechali nám preplnenú špajzu, skôr naopak. Žili rozšafne a na dlh, ako keby tu mal byť vysoký rast navždy a nepočítali s tým, že po dobrých časoch môžu prísť aj horšie. Naopak, okrem populistických a neúčinných balíčkov nerobili nič pre to, aby sme boli ako krajina odolnejší a vydržali aj horšie časy. A tie prišli a oveľa silnejšie, ako sme si vedeli predstaviť. Je to o to horšie, že naša krajina už pred príchodom týchto kríz v dôsledku nekoncepčných politík a populizmu postupne upadala.

Aj keď vyriešime akútne otázky istôt a bezpečnosti teraz, náš úpadok sa prehĺbi a príde ešte väčšia kríza, naša vnútorná, bez ohľadu na vonkajšie prostredie. Preto my, Občianski demokrati Slovenska budeme aj počas riešenia krízy presadzovať súbežne aj dlhodobé opatrenia, ktoré zabezpečia zdravý budúci rast. Súčasná metóda pokus – omyl poháňaná aktuálnymi prieskumami volebných preferencií a subjektívnymi pocitmi vládnych činiteľov namiesto odbornej analýzy a expertízy je cesta do pekla. My budeme rozvíjať intenzívnu spoluprácu aj s nezávislými expertami mimo našej strany pri tvorbe návrhov našich politík a opatrení.

Ani jeden demokratický hlas nesmie prepadnúť!

Aké bude naše miesto v politickej aréne? Aká bude naša politika vo vzťahu k iným politickým stranám? Ako sa chceme pripraviť na voľby? To sú základné otázky, ktoré definujú naše politické možnosti a musíme si ich poctivo zodpovedať, ak chceme byť úspešní.

Strana s víziou, pokojná a rozumná sila

Naše hodnoty, politická vízia a strategické ciele ako aj pohľad na aktuálne problémy sú popísané vyššie. No podstatné je aj to, akou formou ich chceme presadzovať. Občania sú súčasnou politikou znechutení. Nezaujímajú alebo dokonca ich hnevajú neustále škriepky a bezočivosť bez argumentov v politike.

My chceme byť slušnou politickou stranou, ktorá má svoju predstavu, ako riadiť spoločnosť a tú si háji a snaží sa pre ňu získať dôveru občanov. Chceme do spoločnosti vnášať nové témy, ale aj pokoj a vecnú argumentáciu. Naším cieľom nie je dehonestácia a diskreditácia oponenta, ale získanie podpory na základe vecných a racionálnych argumentov.

Sme pripravení na rozumné kompromisy a širšiu spoločenskú dohodu v zásadných otázkach spoločnosti. Nebudeme ale uzatvárať vážne morálne kompromisy, ktoré by znamenali zničenie našich hodnôt a politickej integrity.

Budeme sa výrazne opierať o externých odborníkov a radi ich aj zapojíme do činnosti našich skupín ako nečlenov. Rovnaký prístup budeme presadzovať, aj keby sme boli súčasťou vlády. Profesionálne riadený štát je jeden z našich hlavných cieľov.

Ale nechceme sa prezentovať ako strana apolitických odborníkov. Sme politická strana, máme svoje hodnoty a politické ciele a chceme byť stranou odborne zdatných racionálnych politikov.

Sme za silný demokratický blok, ktorý obháji demokraciu

Na politickej scéne nechceme byť osamelými bežcami. Dokázali sme to aj v komunálnych voľbách, kde sme vstúpili do štvorkoalície s ďalšími menšími politickými stranami. Chceme si za každú cenu uchovať svoju stranícku a hodnotovú identitu bez ohľadu na to, v akom zoskupení pôjdeme do parlamentných volieb alebo či pôjdeme samostatne.

Ale naším vyšším cieľom je udržanie demokracie ako formy vlády a prozápadného civilizačného ukotvenia. Otvorene sa hlásime k obhajobe nášho členstva v euroatlantických štruktúrach, v Európskej únii a NATO. Sme presvedčení, že to je tá najlepšia voľba pre budúcnosť nášho štátu a pre našich občanov. Lepšia ponuka na stole nie je.

Odmietame akúkoľvek spoluprácu s extrémistami zo strán Republika, ĽSNS a Smer-SD. Naším hlavný ideovým a politickým súperom je strana Hlas-SD. Medzi nami sú okrem morálnych otázok aj zásadné ideovo-politické rozdiely. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou predstaviť občanom reálnu pravicovú alternatívu riadenia spoločnosti a riešenia potrieb občanov proti ľavicovo-populistickým a dlhodobo neudržateľným riešeniam Hlasu-SD.

Sme pripravení na politický dialóg a spoluprácu so všetkými demokratickými stranami, ktoré rešpektujú základné demokratické princípy, našu zahraničnopolitickú orientáciu a základné hodnoty vyjadrené v Bystrickej deklarácii. Tesnosť spolupráce a prípadná miera akceptácie povolebnej spolupráce bude závisieť od výsledkov volieb a miery akceptácie hodnôt vyjadrených v Bystrickej deklarácii.

Ako pôjdeme do volieb?

Máme ambíciu rýchlo rásť ako politická strana a súčasne nechceme, aby prepadol čo i jeden hlas demokratického voliča. Preto máme ambíciu spájať ďalšie menšie demokratické politické strany a dávame im otvorenú ponuku na predvolebnú spoluprácu. Konkrétne chceme spolupracovať so stranami SPOLU – občianski demokrati, Demokratická strana a Šanca.

Ale bez nášho organického rastu samotná integrácia týchto malých strán nemusí stačiť na volebný úspech. Vnímame snahu minimálne troch zmýšľaním podobných skupín politikov a osobností, ktoré uvažujú o založení strany. Týmto dávame otvorenú ponuku, že pokiaľ zdieľame rovnaké hodnoty a nie sú medzi nami zásadné programové rozdiely, majú dvere do ODS otvorené a nemusia strácať čas vytváraním strany, čo my už máme za sebou.

Pokiaľ by mal vzniknúť väčší demokratický blok s ambíciou a schopnosťou vyhrať voľby a zostavovať vládu, sme pripravení byť aktívnou súčasťou takéhoto bloku pri zachovaní našej súčasnej politickej identity a značky.

V prípade, že sa nám naše ambiciózne ciele nebude dariť napĺňať, sme pripravení aj na pragmatický kompromis, kde by sme ako strana samostatne nekandidovali, ale naši vybraní členovia by prijali prípadnú ponuku kandidovať na kandidátke inej, hodnotovo blízkej strany.