MOM-KY NAŠE TAJOMNÉ, AŽ UTAJENÉ.

Ak sa rozhodnete preskúmať efektívnosť financovania AG testovania, tak získať od štátu potrebné údaje o financovaní MOM-iek môže byť veľký problém.

Uplynul už rok, čo sa svet, Európa aj naša krajina pustili do neľútostného boja s pandémiou koronavírusu. Ako pri každej infekcii je dôležité objaviť a izolovať ohniská, dodržiavať karanténu a zaistiť čo najskôr imunitu obyvateľstva pomocou očkovania účinnými a bezpečnými vakcínami.

Slovenská vláda pri testovaní od začiatku vsadila na antigénové testy a s ich pomocou vykonala tri kolá celoplošného testovania. Ich realizácia by bola nemožná bez aktívnej spoluúčasti samospráv. Finančné prostriedky, ktoré do realizácie testovania investovali, im štát refundoval s veľkým oneskorením a často nepokryl všetky ich oprávnené náklady. Nespokojnosť samospráv štát riešil výzvou na zriadenie mobilných odberných miest (MOM-iek) so špecifikovanými požiadavkami a výškou úhrad zriaďovateľovi MOM-iek. Umožnil zriadiť a prevádzkovať MOM-ky aj samosprávam, ale ich financovanie rozdielne, ako v prípade MOM-iek pod gesciou súkromných zriaďovateľov.

Ten rozdiel v pravidlách financovania je zarážajúci. Samosprávy dostávajú fixnú úhradu 5€ za jeden vykonaný test a súkromné MOM-ky fixnú dennú sadzbu (844,52€ – 1295,35€) bez ohľadu na počet vykonaných testov, ktorá sa pri dennom počte testov nad 250 navyšuje o 2,50€/test.

Chceli sme preskúmať rentabilitu jednotlivých MOM-iek a zistiť, či štát neplatí za testovanie násobne viac, ako 5€, ktoré platí za 1 vykonaný test samosprávam.

Keďže sme nemali k dispozícii údaje o počte vykonaných testov v jednotlivých MOM-kách a ani o platbách štátu za ich služby, tak sme na odhad počtu testov použili počet obyvateľov v sídle MOM-ky. Viac si o našich analýzach môžete prečítať v našich článkoch tu: https://www.facebook.com/ozODS/photos/a.115342003556473/239272931163379/

a tu: https://www.facebook.com/ozODS/photos/a.115342003556473/249952283428777/

No nechceli sme ostať len pri odhadoch a domnienkach, a tak sme 8.februára požiadali Ministerstvo zdravotníctva (MZ) na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám o poskytnutie nasledovných údajov (citujem z mailu):

požadovaný formát: tabuľka 1

Dátum ,

Identifikačné číslo odberového miesta,

Názov zriaďovateľa

Počet vykonaných testov

požadovaný formát: tabuľka 2

Kalendárny rok

Kalendárny mesiac

Identifikačné číslo odberového miesta,

Suma uhradená zriaďovateľovi za testovanie

A začal sa kolotoč obštrukcií a zahmlievania. Posúďte sami, v ďalšom budem uvádzať dátum a relevantnú citáciu MZ alebo Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

15.2.2021 odpoveď MZ nám:

oznamujeme Vám, že Vaša žiadosť, ktorú ste nám adresovali nespĺňa náležitosti § 14 ods. 2 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Absentuje v nej adresa pobytu, alebo sídla žiadateľa spôsob  sprístupnenia  informácií. Preto Vás  vyzývame, aby ste do ôsmich dní neúplnú žiadosť doplnili.“

To bola naša chyba a ešte v ten deň 15.2.2021 sme požadované údaje doplnili. Len ostáva záhadou, prečo nám tento nedostatok MZ oznámilo až po 7 dňoch.

Teraz už nasledovala promptná reakcia a okrem pridelenia spisovej značky našej žiadosti nám už 16.2.2021 MZ poslalo šalamúnske zamietnutie a preposlanie našej žiadosti na vybavenie NCZI, veď posúďte sami (vyberám z odôvodnenia o nevyhovení):

  MZ tvrdilo, že nedisponuje údajmi o počte vykonaných testov v jednotlivých MOM-kách ani o uhradených sumách zriaďovateľom MOM-iek. Inak povedané, MZ nevie za čo a koľko platí majiteľom MOM-iek zo štátneho rozpočtu. Ale príbeh sa len rozbieha…

19.2.2021 prišla aj odpoveď z NCZI (citujem) :

uzatváranie zmlúv s MOM patrí do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré uzatvorené zmluvy s MOM následne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zoznam MOM zverejňuje MZ SR na svojej webovej stránke, link: https://www.health.gov.sk/?ag-mom .

Po predýchaní prvotného šoku nasledovala 24.2.2021 naša odpoveď NCZI (citujem):

Keďže nevidím žiadnu spojitosť Vašej odpovede s mojou riadne zaevidovanou požiadavkou,  a verím , že nebudem musieť túto záležitosť považovať za obštrukciu, žiadam Vás týmto o urýchlenú nápravu. 

1.3.2021 nám NCZI odpovedalo:

Vašu žiadosť Národné centrum zdravotníckych informácií vrátilo Ministerstvu zdravotníctva SR vybavenie, pretože predmetnými údajmi disponuje.

Kruh obštrukcií sa uzavrel a na ťahu, opäť, po 15 dňoch od registrácie našej žiadosti, bolo MZ. A my sme čakali na odpoveď, ktorá nechodila…

17.3.2021 (dávno po uplynutí 8-dňovej lehoty na vybavenie žiadosti) sme sa MZ pripomenuli:

„       Dňa 1.3.2021 som obdržal informáciu od NCZI, v ktorej som bol informovaný , že moju žiadosť  zaregistrovanú  pod číslom NCZI-00299-20219 vrátilo  naspäť  Vám (viď história).

         Dovoľte , aby som Vás upozornil, na porušenie zákona  a to , že aj napriek riadnej registrácii žiadosti  som doteraz nedostal požadované informácie v termíne stanovenom zákonom  (8 pracovných dní). 

24.3.2021 nám MZ zopakovalo rozhodnutie o nevyhovení našej žiadosti:

Tak si to ideme zosumarizovať:

Štátne inštitúcie, ktoré majú slúžiť občanom tohto štátu, nám v „priamom prenose“ pri našej snahe získať pomerne jednoduché údaje odhalili hneď niekoľko skutočností, a to:

  • Občan v styku s úradmi nie je váženým zákazníkom, ale len trpeným nutným zlom
  • MZ a NCZI sa snažia utajiť údaje, ktoré majú k dispozícii, pričom sa obhajujú tým, že od nich nežiadame údaje vo formáte, v ktorom ich uchovávajú a spracovávajú
  • MZ klame, že nemá k dispozícii údaje o vykonaných úhradách zriaďovateľom MOM-iek a počte vykonaných denných testov v jednotlivých MOM-kách, ktoré majú priamy vplyv na vyplácanú odmenu (ak počet testov presiahne v danom dni 250)

Našou snahou nie je bojovať proti testovaniu obyvateľov a proti dostupnosti tohto testovania. Len sme chceli zistiť, ako efektívne je toto testovanie v jednotlivých MOM-kách a či by sa neefektívne pracujúce MOM-ky nemali presunúť na miesta, ktoré sú preťažené. Poprípade venovať časť prostriedkov, ktoré MOM-ky spotrebujú, radšej do podpory PCR testovania a trasovania kontaktov.

Mrzí nás ale aj spôsob komunikácie štátnych orgánov s občanmi a ich okatá snaha zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať…

Podarilo sa nám získať vzorku údajov za 3 týždne testovania v MOM-kách z iných zdrojov a tie nám potvrdili naše očakávania: údaje boli neúplné, nekonzistentné (chýbali údaje za viacej dní v konkrétnych MOM-kách) a odhalili veľké rozdiely v počte vykonaných testov medzi MOM-kami.

Náš boj nevzdávame a budúci týždeň budeme komunikovať s MZ o tom, v akej podobe majú uchované údaje a požiadame o ich zaslanie v ľubovoľnom formáte tak, aby sa nemohli vyhovoriť zaklínadlom: „Povinná osoba nemá požadované informácie v podobe, v akej ich požadoval žiadateľ.“

26.3.2021 Mojmír Németh, František Piták

Predchádzajúce články:
KOĽKO NÁS STOJÍ AG TESTOVANIE?
KOĽKO PLATÍME MOM-KÁM ZA AG TESTY – ČASŤ 2