NEPOTREBUJEME VIRTUÁLNU REVOLÚCIU, ALE PORIADNY ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Aj napriek pokračujúcej pandémií a núdzovému stavu, život sa nezastavil ani v oblasti tvorby legislatívy. Premiér Igor Matovič (OĹaNO) ohlásil spolu s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina) revolúciu vo verejnom obstarávaní.

Aj keď je zákon o verejnom obstarávaní jednou z najčastejšie novelizovaných právnych noriem, v legislatívnom procese sú hneď dve veľké novely. Tie sa nielenže podstatne líšia, ale spracovatelia predovšetkým vládneho návrhu od Štefana Holého sa nevysporiadali so stovkami pripomienok. Mnohé z nich sú zásadné a neboli nijak vyriešené.

ČO CHCEME?

Občianski demokrati Slovenska – ODS vyzývajú vládu SR, aby urýchlene stiahla obidva publikované návrhy z legislatívneho procesu. Súčasne žiadame vládu, aby iniciovala vypracovanie jedného uceleného návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude rešpektovať všetky zásady slobodnej, férovej a transparentnej súťaže.

Rešpektujeme postavenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako nezávislého ústredného orgánu štátnej správy. Vnímame aj pripomienku generálnej prokuratúry týkajúcu sa rozdelenia kompetencií v oblasti verejného obstarávania. Napriek tomu si myslíme, že je potrebné vytvoriť spoločnú pracovnú komisiu ÚVO,

vlády SR a nezávislých odborníkov, ktorá pripraví spoločnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. ÚVO sa najprv o novelizáciu zákona riadne nestaral a ignoroval pripomienky mimo úradu. Pripomíname, že aj tá najlepšia novela z dielne ÚVO musí získať dostatočnú podporu v parlamente.

Verejné obstarávanie nie je len záležitosťou ÚVO, ale je to dôležitá celospoločenská úloha a proces. Na jeho úspešnosti závisí do veľkej miery aj úspech vlády, verejnej správy a samosprávy. Novela zákona sa musí vysporiadať so zásadnými pripomienkami a musí mať širokú podporu odbornej verejnosti. Zároveň musí zabezpečiť dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania a to rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov a záujemcov, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti a efektívnosti a princíp proporcionality.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Cez verejné obstarávania sa realizuje obrovské množstvo verejných zákaziek zadávaných štátom, verejnými inštitúciami, samosprávami a nimi zriaďovanými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. Tie nie sú hradené zo súkromných prostriedkov, ale z našich spoločných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a zahraničných partnerov. Podľa štatistiky ÚVO len v roku 2019 bolo celkom ukončených 2 798 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4 635 447 000 eur a v roku 2018 celkom 3 162 obstarávaní v celkovej hodnote 4 820 390 000 eur.

Ide o obrovské finančné prostriedky a verejné obstarávanie je spolu s výberom daní a poplatkov a justíciou jedným z najväčších zdrojov možnej korupcie. Na druhej strane je verejné obstarávanie často zdĺhavé a komplikované a nevedie k požadovaným výsledkom. Menší verejní obstarávatelia, napríklad obce, si musia často za drahé peniaze najímať externé poradenské firmy nielen na realizáciu verejných obstarávaní, ale aj na vypracovanie projektov.

Potreba novelizácie zákona o verejnom obstarávaní je objektívna a je akútna. Našou základnou požiadavkou je, aby nový zákon o verejnom obstarávaní viedol k zjednodušeniu procesov, ale bol súčasne garanciou efektívnosti obstarávania a zníženia priestoru pre machinácie vo verejnom obstarávaní. Súčasný návrh novely podpredsedu vlády Štefana Holého podľa názoru expertov Občianskych demokratov Slovenska tieto požiadavky v žiadnom prípade nespĺňa.

AKÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ CHCEME?

1) Nesúhlasíme s vyňatím tzv. podlimitných zákaziek zo zákona o verejnom obstarávaní. Tento návrh síce nie je v rozpore s aproximovanou smernicou EÚ. V slovenskom korupčnom prostredí by neznamenal revolúciu, ale rozvrat a anarchiu vo verejnom obstarávaní. My potrebujeme zjednodušiť procesy, ale súčasne posilniť kontrolu.

2) Nesúhlasíme so zásadným oklieštením právomocí Úradu pre verejné obstarávanie.

3) Podporujeme úpravu revíznych procesov verejného obstarávania, najmä u podlimitných a nadlimitných zákaziek tak, aby sa zmenšil priestor na úmyselné obštrukcie a nekalú súťaž uchádzačov.

4) Rešpektujeme, že SR má nevyčerpané obrovské množstvo prostriedkov od EÚ z programového obdobia 2013-2020, aj to, že hrozí riziko, že nebudeme vedieť včas a riadne využiť zdroje z Plánu obnovy. Ale náš problém nie je len v procesoch verejných obstarávaní, ale hlavne vo včasnom vypracovaní a schvaľovaní kvalitných projektov. Zároveň máme problém s kvalitou a podmienkami pripravovaných výziev na ich čerpanie, často šitých na mieru len malému množstvu subjektov a náročných na spracovanie pre bežných obstarávateľov. Vláda by mala sústrediť úsilie práve do týchto oblastí.

5) Bez dôkladnej analýzy nesúhlasíme s vyňatím Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC), Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) či Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) z okruhu verejných financií. Snahou vlády je, aby si tieto štátom zriadené spoločnosti a organizácie mohli brať pôžičky na investície, pričom tieto peniaze by neboli súčasťou dlhu verejnej správy. Trváme na tom, že aj v takomto prípade obstarávanie týmito subjektami musí podliehať zákonu o verejnom obstarávaní.