STANOVY ODS

Stanovy politickej strany ODS - Občianski demokrati Slovenska

Preambula

My, občianski demokrati Slovenska, vychádzajúc z odkazu dedičstva 17. novembra 1989, týmto vyhlasujeme, že sa v plnej miere stotožňujeme s princípmi zastupiteľskej liberálnej demokracie so stredo-pravým a proeurópskym smerovaním. Staviame na demokratických a humanistických tradíciách a skúsenostiach západoeurópskych demokracií. Reprezentujeme občiansku spoločnosť rešpektujúcu právny poriadok chrániaci základné ľudské a občianske práva a slobody. Presadzujeme ochranu princípov a inštitúcií demokratického a právneho štátu a pri politických stranách presadzujeme dôležitosť ich vnútorného demokratického fungovania. Naším cieľom je, aby Slovensko so svojou bohatou kultúrou, históriou, prírodou a ľudským potenciálom bolo atraktívnou krajinou pre život. Krajinou, z ktorej schopní a šikovní nebudú musieť odchádzať, ale ktorú budú môcť zveľaďovať aj pre ďalšie generácie.

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Názov: ODS – Občianski demokrati Slovenska
(ďalej len „strana“)

2. Sídlo: hlavné mesto SR, Bratislava

3. Pôsobnosť: Slovenská republika, Európska únia

4. Predmet činnosti: činnosti v zmysle zákona 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) ako združovanie a spájanie občanov so záujmom o demokraciu, ktorí hodnoty občianskej demokracie považujú za kľúčové pre rozvoj a fungovanie Slovenska, konsolidovanie sily občianskej pravice a občiansko-demokratických hodnôt a princípov na Slovensku, prezentovanie občianskej demokracie kvalifikovaným a kompetentným spôsobom spravovania a kontroly vecí verejných.

Článok 2.
Programové zásady, hodnoty a ciele

1. Strana je postavená na zásadách dobrovoľnosti členstva.

2. Programovými zásadami strany sú predovšetkým:
a) slobodná , bezpečná, spravodlivá, prosperujúca a vzdelaná spoločnosť postavená na princípoch demokracie;
b) občianska zodpovednosť a jej spoločenská záruka súčasným aj budúcim generáciám v ekonomickej, sociálnej, občiansko-právnej, kultúrnej, historickej, výchovnovzdelávacej, pracovno-právnej a environmentálnej oblasti;
c) európska orientácia Slovenska, zachovanie a rozvoj euroatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr;
d) ochrana práv a slobôd všetkých osôb bez rozdielu;
e) občianska spoločnosť rovných príležitostí pri výchove, vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti a práci;
f) silná rodina, spravodlivá sociálna politika a ochrana slabších;
g) udržateľný, adresný a spravodlivý sociálny a dôchodkový systém;
h) moderné zdravotníctvo, školstvo a cielená podpora vedy a výskumu;
i) právny štát, kompetentné orgány – tam, kde je to vhodné, nezávislé od politických vplyvov, vymožiteľnosť práva, rovnosť pred zákonom;
j) otvorená trhová ekonomika a zdravé podnikateľské prostredie, podpora regionálnych hospodárskych subjektov, nevyhnutné regulačné opatrenia na ochranu spotrebiteľa, prírody, zdrojov a životného prostredia;
k) zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských hospodárskych subjektov;
l) skutočná hospodárska zodpovednosť štátu a pro-investičná podpora udržateľného rozvoja hospodárstva;
m) trvalé zlepšovanie kvality životného prostredia a ochrany prírody so zavádzaním moderných technológií priaznivých k životnému prostrediu s využitím obnoviteľných zdrojov.

3. Hodnotami strany sú predovšetkým:
a) sloboda a spravodlivosť,
b) ľudské práva a rovnosť všetkých občanov,
c) občianska zodpovednosť,
d) občianska spoločnosť,
e) kvalitné a dostupné vzdelanie,
f) spravodlivá sociálna politika a sociálna súdržnosť,
g) udržateľný, adresný a spravodlivý sociálny systém,
h) zdravie a moderné zdravotníctvo,
i) právny štát a nezávislé profesionálne inštitúcie,
j) otvorená trhová ekonomika,
k) zdravá konkurencia,
l) hospodárska zodpovednosť štátu a udržateľný rozvoj hospodárstva,
m) kvalitné životné prostredie,
n) hrdé Slovensko a jeho kultúrne, historické a prírodné dedičstvo,
o) európska orientácia a integrované Slovensko.

4. Cieľmi strany sú hlavne:
a) vytvorenie a riadenie strany s dôrazom na demokratické a kontrolné princípy s modernou dynamickou štruktúrou pre každodennú prácu aj strategické úlohy;
b) zachovávanie a rozvíjanie hodnôt strany;
c) boj proti akejkoľvek forme potláčania ľudských práv a slobôd bez ohľadu na to, či ide o politickú, rasovú alebo inú hodnotovú motiváciu;
d) zastrešovanie a zjednocovanie politických síl uplatňujúcich pravicové princípy v riadení štátu, podpory podnikateľov aj pracujúcich;
e) otvorenosť voči konzervatívnym aj liberálnym myšlienkam svojich členov aj spoločnosti.

Článok 3.
Členstvo

1. Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo občan iného
členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR (ďalej len „občan“), ktorý:
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) nie je členom inej politickej strany alebo hnutia.

2. Občan, ktorý má záujem o členstvo v strane, vyplní písomnú prihlášku aj s informačným dotazníkom so súhlasom so Stanovami strany a so súhlasom k spracúvaniu osobných údajov v listinnej alebo elektronickej forme. Túto podpíše vlastnoručným podpisom alebo v prípade elektronickej formy svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktoré doručí na adresu strany v zmysle zákona.

3. Členom strany sa stáva občan, ktorého po posúdení jeho žiadosti prijalo za riadneho člena Predsedníctvo strany uznesením.

4. Členstvo v strane sa:
a) pozastavuje, ak o to člen strany písomne požiada Predsedníctvo strany v elektronickej alebo listinnej forme,
b) automaticky pozastavuje ustanovením do funkcie, pri ktorej všeobecne-záväzné právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane alebo hnutí, ak sa člen strany ešte pred ustanovením do takejto funkcie členstva nevzdal,
c) automaticky obnovuje uplynutím obdobia, na ktoré člen žiadal pozastaviť členstvo, ukončením pôsobenia člena vo funkcii podľa predchádzajúcej vety alebo požiadaním o obnovenie členstva.

5. Predsedníctvo strany môže pozastaviť členstvo tomu členovi, voči ktorému existuje dôvodné podozrenie zo závažného porušenia všeobecne-záväzných právnych predpisov, ak takéto podozrenie môže spôsobiť poškodenie vnímania strany verejnosťou. Keď bude podozrenie člena  neodôvodnené, Predsedníctvo tomuto členovi obnoví jeho členstvo.

6. Členstvo zaniká:
a) dňom doručenia písomného vyhlásenia člena o vystúpení zo strany v listinnej alebo elektronickej forme Predsedníctvu strany;  Za elektronické doručenie sa považuje doručenie e-mailom z osobnej e-mailovej adresy, ktorú člen uviedol na účely oficiálnej komunikácie medzi ním a stranou.
b) dňom úmrtia člena strany;
c) dňom právoplatného rozhodnutia súdu o strate spôsobilosti na právne úkony;
d) dňom právoplatného rozhodnutia súdu o odsúdení z úmyselného trestného činu;
e) dňom vzniku členstva v inej politickej strane alebo hnutí;
f) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie;
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky;
h) nezaplatením členského príspevku ani v lehote určenej vo výzve na dodatočné zaplatenie;
i) vylúčením zo strany;
j) zánikom strany.

7. Ktorýkoľvek člen alebo orgán strany môže podať návrh na vylúčenie člena Predsedníctvu strany:
a) ak člen opakovane preukázateľne porušil Stanovy a interné predpisy strany v priebehu posledných 24 mesiacov,
b) ak je preukázané deklarovanie názorov, ktoré sú nezlučiteľné s programovými zásadami, hodnotami a cieľmi strany,
c) ak člen strany závažným spôsobom poškodzuje záujmy a dobré meno strany,
d) ak preukázateľne zverejnil dôverné informácie strany alebo ich poskytol iným politickým subjektom,
e) ak sa dodatočne zistí, že člen v prihláške do strany uviedol nepravdivé údaje, ktoré mohli mať vplyv na rozhodovanie o jeho prijatí.

8. Zánik členstva a vylúčenie člena podľa predchádzajúcich bodov potvrdzuje uznesením Predsedníctvo strany, ktoré následne svoje rozhodnutie oznámi dotknutému členovi písomne a doručí poštou, osobne alebo elektronicky na osobnú e-mailovú adresu, ktorú člen uviedol na účely oficiálnej komunikácie medzi ním a stranou.

9. Pravidlá týkajúce sa členstva sú špecifikované v internom predpise Smernica upravujúca podrobnosti členstva, schvaľovaná Radou regiónov na návrh Predsedníctva strany.

Článok 4.
Práva a povinnosti člena

1. Člen strany má v súlade s jej Stanovami a internými predpismi strany právo najmä:
a) voliť a byť volený do orgánov strany,
b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti strany a predkladať všetkým orgánom strany návrhy, nominácie do orgánov, námety, podnety, sťažnosti, pripomienky a otázky a byť vyrozumený o ich riešení;
c) byť informovaný o prijatých dokumentoch a uzneseniach orgánov strany;
d) slobodne sa vyjadrovať k činnosti jednotlivých funkcionárov strany a jeho orgánov v rámci strany;
e) písomne sa odvolať proti rozhodnutiu orgánov strany na Rozhodcovskú komisiu vo veciach týkajúcich sa jeho osoby do 30 dní odo dňa, keď sa člen o takejto skutočnosti preukázateľne dozvedel;
f) má právo uchádzať sa o kandidatúru za stranu v komunálnych voľbách, vo voľbách do vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a v prezidentských voľbách;
g) byť právne zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktorými je poverený orgánom strany a ktoré vykonáva v záujme strany a v súlade s jej Stanovami a programom.

2. Člen strany má povinnosť:
a) dodržiavať zákony SR, Stanovy strany, etický kódex a interné predpisy,
b) podľa svojich možností a schopností pomáhať pri presadzovaní programu strany a jej cieľov, pracovať v orgánoch a funkciách, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný,
c) bezodkladne oznamovať kancelárii strany zmeny osobných údajov, ktoré sú predmetom členskej evidencie,
d) požiadať vedenie strany o súhlas s menovaním do verejnej funkcie,
e) uhradiť členský príspevok, ktorého výšku a splatnosť upravuje interný predpis,
f) bezodkladne informovať vedenie strany o vznesení obžaloby pre trestný čin voči jeho osobe.

3. Člen strany má právo podať návrh na vnútrostranícky prieskum, ktorý má charakter odporúčania, ak predmet prieskumu nie je v rozpore so základnými hodnotami, princípmi a cieľmi strany. V návrhu prieskumu musí byť uvedená otázka, ktorú chce člen strany položiť. Prieskum môže byť vyhlásený po splnení všetkých podmienok určených v príslušnom internom predpise.

Článok 5.
Orgány a štruktúry strany

1. Orgány strany:
a) Kongres,
b) Predsedníctvo,
c) Rada regiónov,
d) Revízna komisia,
e) Etická komisia,
f) Rozhodcovská komisia.

2. Ostatné štruktúry strany:
a) Kancelária,
b) Programová rada,
c) regionálne organizácie,
d) dočasné alebo stále pracovné skupiny.

3. Voľbu a funkčné obdobie členov orgánov upravujú jednotlivé články Stanov k príslušným orgánom.

4. Členstvo v Predsedníctve, Rade regiónov, Revíznej komisii, Etickej komisii a Rozhodcovskej komisii je vzájomne nezlučiteľné.

5. Orgány a ostatné štruktúry strany môžu rokovať prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou.

6. Z každého rokovania orgánov alebo ostatných štruktúr strany je povinnosť vyhotoviť zápisnicu.

7. Orgány sú povinné zverejňovať zápisnice zo svojich zasadnutí všetkým členom strany v rozsahu určenom interným predpisom Organizačný a rokovací poriadok.

8. Orgány a ostatné štruktúry strany sa riadia týmito Stanovami a príslušnými internými predpismi.

Článok 6.
Kongres

1. Kongres je najvyšším orgánom strany.

2. Kongres:
a) schvaľuje Stanovy strany a zmeny Stanov,
b) schvaľuje smerovanie, program a volebný program strany na základe návrhu Predsedníctva schváleného Radou regiónov,
c) schvaľuje v súlade so Stanovami strany pravidlá na zostavenie kandidátskych listín pre voľby do NR SR, EP a pre voľby prezidenta SR,
d) môže definovať obmedzenia pre tvorbu volebných a vládnych koalícií,
e) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení strany, ktorú predkladá predseda strany,
f) berie na vedomie správy o činnosti ostatných orgánov strany,
g) schvaľuje Organizačný a rokovací poriadok,
h) schvaľuje Etický kódex strany,
i) schvaľuje štatúty orgánov strany podľa článku 5. bodu 1 okrem písm. a),
j) rozhoduje o zmene názvu, zrušení strany alebo jej zlúčení s iným politickým subjektom na základe návrhu Predsedníctva schváleného Radou regiónov,
k) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do kompetencie iného orgánu strany podľa Stanov.

3. Schválenie Stanov strany, zmeny Stanov, zrušenie strany alebo jej zlúčenie s inou stranou alebo hnutím vyžaduje schválenie 3/5 väčšinou hlasujúcich delegátov Kongresu.

4. Kongres volí členov do orgánov strany jednoduchou väčšinou prítomných delegátov a odvoláva členov orgánov strany pred uplynutím funkčného obdobia 3/5 väčšinou prítomných delegátov:
a) predsedu strany, podpredsedov strany a členov Predsedníctva strany,
b) členov Revíznej komisie,
c) členov Etickej komisie,
d) členov Rozhodcovskej komisie.

5. Ak ktorýkoľvek člen strany prestane byť členom Kongresom voleného orgánu strany, na jeho miesto nastúpi automaticky nezvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov získaných pri posledných voľbách ako náhradník na dobu dokončenia volebného obdobia člena, ktorého v orgáne strany nahrádza.

6. Spôsob a priebeh volieb do orgánov strany je upravený v príslušnom internom predpise.

7. Kongres zvoláva predseda strany na základe rozhodnutia Predsedníctva aspoň jedenkrát počas kalendárneho roka, najneskôr však do 13 mesiacov od konania predchádzajúceho riadneho Kongresu. Oznámenie o konaní Kongresu doručí členom strany na základe rozhodnutia predsedu Kancelária strany minimálne 60 dní pred termínom konania Kongresu elektronickou formou. Najneskôr 14 dní pred termínom konania Kongresu Kancelária strany doručí delegátom Kongresu jeho program schválený Predsedníctvom s podkladmi elektronickou formou.

8. Predsedníctvo navrhne program Kongresu, ktorý zahŕňa body na rokovanie v súlade so Stanovami strany, body navrhované predsedníctvom na základe uznesenia a body navrhované členmi strany, ktoré členovia predložia najneskôr 30 dní pred konaním Kongresu.
a) Návrh na zaradenie bodu do programu môže navrhnúť každý člen strany, ak získa podporu najmenej 20 členov najneskôr 10 dní pred konaním Kongresu, teda pred zaslaním oznámenia o programe Kongresu Predsedníctvom ako aj po jeho doručení.
b) 5 dní pred konaním Kongresu Predsedníctvo poskytne členom strany program Kongresu v úplnom doplnenom znení s tým, že vyznačí body, ktoré navrhuje predsedníctvo a jednotliví členovia.

9. O programe Kongresu hlasujú jeho delegáti nasledovne:
a) o bodoch programu navrhovaných Predsedníctvom sa hlasuje jedným spoločným hlasovaním;
b) v prípade neschválenia bodov programu navrhovaných Predsedníctvom v jednom spoločnom hlasovaní sa hlasuje opakovane, pričom sa hlasuje o každom bode zvlášť;
c) o bodoch programu navrhovaných členmi v súlade so Stanovami sa hlasuje o každom zvlášť;
d) predseda alebo dvaja podpredsedovia spoločne môžu navrhnúť bod programu aj priamo na Kongrese, pričom návrh sa schvaľuje samostatne o každom novom navrhnutom bode programu. Pred schvaľovaním bodov programu navrhovaných na Kongrese musí byť členom umožnená prestávka minimálne pol hodiny.

10. Kongres je uznášaniaschopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

11. Kongres schvaľuje uznesením, na ktorého prijatie je potrebné, aby za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov okrem prípadov uvedených v bode 3. a 4. tohto článku Stanov.

12. Každý delegát Kongresu má jeden hlas. Delegát Kongresu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen Revíznej, Etickej alebo Rozhodcovskej komisie strany.

13. Delegáti Kongresu sú:
a) členovia orgánov strany,
b) ďalší členovia strany, pričom títo sú tvorení všetkými aktívnymi členmi určenými podľa príslušného interného predpisu a ďalšími delegátmi volenými jednotlivými regionálnymi organizáciami v súlade s príslušným interným predpisom, a to max. v počte 1/2 všetkých aktívnych členov.

14. Ak o to predsedu požiada najmenej polovica členov Predsedníctva, polovica členov Rady regiónov alebo aspoň štvrtina všetkých členov strany, je predseda povinný zvolať Mimoriadny Kongres elektronickou formou tak, aby sa uskutočnil do 30 dní. Ak tak predseda neurobí, je povinný zvolať mimoriadny Kongres predseda Rady regiónov.

15. Mimoriadny Kongres je uznášaniaschopný v akomkoľvek zákonnom počte delegátov.

16. Delegátmi mimoriadneho Kongresu sú členovia strany, ktorí boli prítomní alebo ospravedlnení z účasti na predchádzajúcom riadnom Kongrese.

Článok 7.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je štatutárnym, výkonným a riadiacim orgánom strany. Do jeho pôsobnosti patria všetky záležitosti, ktoré nie sú určené právnym predpisom alebo týmito Stanovami do pôsobnosti iných orgánov strany.

2. Predsedníctvo sa zodpovedá za svoju činnosť Kongresu.

3. Predsedníctvo je volené Kongresom na obdobie 3 rokov. Členmi Predsedníctva sú:
a) predseda strany,
b) prvý podpredseda strany,
c) druhý podpredseda strany,
d) tretí podpredseda strany,
e) najmenej piati a najviac ôsmi členovia Predsedníctva.

4. Predseda strany je najvyšším predstaviteľom strany a koná v mene strany vo veciach definovaných zákonom o politických stranách a hnutiach a v iných právnych predpisoch definujúcich činnosti politických strán okrem konania uvedeného ďalej. V zmluvných veciach koná v mene strany predseda spolu s ďalším členom Predsedníctva.

5. Poradie podpredsedov strany je určené počtom získaných hlasov pri ich voľbe Kongresom.

6. V prípade, ak predseda strany nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako 7 po sebe idúcich kalendárnych dní, konajú v mene strany jej podpredsedovia v stanovenom poradí.

7. Predsedníctvo predkladá Kongresu správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

8. Predsedníctvo navrhuje:
a) program strany a volebný program strany v spolupráci s Programovou radou,
b) smerovanie strany,
c) zrušenie strany, zmenu názvu strany, zlúčenie strany s inou stranou alebo politickým hnutím,
d) zmeny Stanov,
e) pozastavenie členstva v strane, vylúčenie člena zo strany, odvolanie člena orgánov strany,
f) prevádzkový rozpočet strany, volebný rozpočet, rozpočty jednotlivých projektov a ich zmeny,
g) spôsob použitia štátnych príspevkov za výsledky volieb a príjmov z členských príspevkov,
h) realizáciu projektov,
i) smernicu o tvorbe, aktualizácii, pripomienkovaní, schvaľovaní a vydávaní interných predpisov strany (ďalej ako Smernica smerníc),
j) interný predpis Smernica upravujúca podrobnosti členstva,
k) interný predpis Pravidlá hodnotenia aktívneho členstva,
l) ďalšie vybrané interné predpisy v súlade so Smernicou smerníc,
m) volebné koalície do NR SR, EP a podporu kandidáta v prezidentských voľbách,
n) vládne koalície,
o) kandidátske listiny do NR SR a EP,
p) pravidlá pre tvorbu predvolebných a povolebných koalícií v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC,
q) pravidlá pre tvorbu kandidátskych listín pre komunálne voľby a voľby do VÚC,
r) konanie vnútrostraníckeho prieskumu, ktorý má charakter odporúčania.

9. Predsedníctvo schvaľuje:
a) prijatie člena strany, pozastavenie členstva v strane, vylúčenie člena zo strany alebo zánik členstva,
b) hodnotenie aktívneho členstva,
c) menuje na návrh predsedu strany kancelára strany,
d) vybrané interné predpisy v súlade so Smernicou smerníc,
e) menuje a odvoláva na základe návrhu predsedu strany vedúcich Programových pracovných skupín a ich zástupcov,
f) prijatie úverov, pôžičiek, darov a iných materiálnych plnení a pomoci poskytnutých strane,
g) použitie finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom a prevádzkovými predpismi,
h) použitie príspevkov, ktoré sú adresne viazané.

10. Predsedníctvo vykonáva činnosti v súlade so:
a) Stanovami, schváleným smerovaním strany a internými predpismi strany, pokiaľ v nich nie je uvedené inak,
b) schváleným programom strany,
c) schváleným zrušením strany, zmenou názvu strany, zlúčením strany s inou stranou alebo politickým hnutím,
d) schváleným prevádzkovým rozpočtom strany, volebným rozpočtom, rozpočtami jednotlivých projektov a ich zmenami,
e) schválenými volebnými a vládnymi kandidátskych listín do NR SR a EP.

11. Predsedníctvo môže konať aj s nesúhlasom Rady regiónov. V takom prípade je povinné automaticky podať demisiu a zvolať mimoriadny Kongres v čo najkratšom čase, ktorého bodom programu bude aspoň voľba nového Predsedníctva.

12. Predsedníctvo je zodpovedné za aktualizáciu Štatútu predsedníctva.

13. Predsedníctvo v spolupráci s kancelárom organizuje konanie Kongresu.

14. Predsedníctvo berie na vedomie menovanie vedúcich interných pracovných skupín.

15. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva.

16. Predsedníctvo schvaľuje uznesenia verejným hlasovaním aspoň nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Predsedníctva.

17. Účastníkmi rokovania Predsedníctva sú okrem jeho členov aj zástupca Rady regiónov, kancelár a predkladateľ prerokovávaného návrhu.

18. Predsedníctvo rokuje podľa potreby, najmenej raz mesačne.

19. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva predseda strany písomne min. 7 dní pred zasadnutím.

20. Predseda je tiež povinný zvolať zasadnutie Predsedníctva najneskôr do 7 dní, ak o to požiada aspoň 1/3 členov Predsedníctva. Ak tak predseda neurobí, môžu uvedení členovia zvolať zasadnutie Predsedníctva sami do 7 dní.

21. Zasadnutie Predsedníctva môže prebiehať v prezenčnej alebo elektronickej podobe alebo ich kombinácii.

Článok 8.
Rada regiónov

1. Rada regiónov vytvára a konštatuje zánik regionálnych organizácií, riadi realizáciu činností regionálnych organizácií vyplývajúcich z uznesení Predsedníctva v súlade s internými predpismi.

2. Každý člen Rady regiónov sa zodpovedá za svoju činnosť v Rade regiónov členom svojej regionálnej organizácie.

3. Členmi Rady regiónov sú predsedovia regionálnych organizácií. Rada regiónov volí spomedzi seba svojho predsedu.

4. Rada regiónov predkladá Kongresu správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

5. Rada regiónov navrhuje:
a) zmeny Stanov,
b) pozastavenie členstva v strane,
c) vylúčenie člena zo strany,
d) konanie prieskumu v súlade s interným predpisom, ktorý má charakter odporúčania.

6. Rada regiónov na návrh Predsedníctva schvaľuje:
a) zmeny smerovania strany, zmenu názvu strany, zrušenie strany a zlúčenie strany s inou stranou alebo politickým hnutím, ktoré predkladá následne na rokovanie Kongresu,
b) program strany a volebný program strany,
c) prevádzkový rozpočet strany, volebný rozpočet, rozpočty jednotlivých projektov a ich zmeny,
d) spôsob použitia štátnych príspevkov za výsledky volieb a príjmov z členských príspevkov,
e) realizáciu projektov,
f) smernicu o tvorbe, aktualizácii, pripomienkovaní, schvaľovaní a vydávaní interných predpisov strany (Smernica smerníc),
g) interný predpis Smernica upravujúca podrobnosti členstva,
h) interný predpis Pravidlá hodnotenia aktívneho členstva,
i) ďalšie vybrané interné predpisy v súlade so Smernicou smerníc,
j) volebné koalície do NR SR, EP a podpory kandidáta v prezidentských voľbách,
k) vládne koalície,
l) kandidátske listiny do NR SR a EP,
m) pravidlá pre tvorbu predvolebných a povolebných koalícií v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC,
n) pravidlá pre tvorbu kandidátskych listín pre komunálne voľby a voľby do VÚC.

7. Rada regiónov je zodpovedná za aktualizáciu Štatútu rady regiónov.

8. Rada regiónov poveruje svojho člena alebo tím za príslušný VÚC na predvolebné a povolebné rokovania o tvorbe koalícií a tvorbe kandidátskych listín pre voľby do VÚC.

9. Rada regiónov je uznášaniaschopná, keď sú prítomné aspoň 3/5 všetkých členov Rady, ktorí zároveň zastupujú aspoň 3/5 všetkých členov strany.

10. Návrhy Predsedníctva podľa bodu 6 tohto článku Stanov sa považujú za schválené Radou regiónov, ak ich Rada regiónov nezamietne verejným hlasovaním do 14 dní od predloženia návrhu na schválenie. O zamietnutí rozhoduje minimálne 3/5 väčšina všetkých členov Rady regiónov zastupujúcich minimálne 3/5 všetkých členov strany.

11. Účastníkmi rokovania môžu byť okrem členov Rady regiónov zástupca Predsedníctva a predkladateľ prerokovávaného návrhu.

12. Členovia Rady regiónov zvolia svojho predsedu. Ďalej určia tajomníka na zabezpečenie administratívnych, riadiacich a výkonných činností Rady regiónov. Tajomník môže byť určený aj z členov strany, ktorí nie sú členmi Rady regiónov.

13. Rada Regiónov rokuje podľa potreby, najmenej raz štvrťročne.

Článok 9.
Revízna komisia

1. Revízna komisia je stálym revíznym orgánom pre oblasť ekonomiky a financií, ktorý dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany a ktorý má právo vykonávať kontroly a nahliadať do dokladov všetkých orgánov a ostatných štruktúr strany.

2. Revízna komisia sa zodpovedá za svoju činnosť Kongresu.

3. Revízna komisia je volená Kongresom na obdobie 2 rokov a má najmenej 3 a najviac 5 členov.

4. Členovia Revíznej komisie volia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu.

5. Revízna komisia:
a) kontroluje plnenia schváleného prevádzkového rozpočtu strany, volebného rozpočtu, rozpočtov jednotlivých projektov a ich zmeny,
b) vykonáva dohľad nad hospodárením strany a efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov a majetkom strany,
c) kontroluje plnenia interných predpisov strany týkajúcich sa ekonomiky a financií a navrhuje ich zmeny,
d) vypracováva a predkladá Kongresu stanovisko k účtovnej závierke a výročnej správe strany,
e) predkladá Kongresu správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

6. Revízna komisia je zodpovedná za aktualizáciu Štatútu revíznej komisie.

7. Revízna komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo na zistené nedostatky, navrhnúť ich odstránenie a následne ich kontrolovať.

8. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Článok 10.
Etická komisia

1. Etická komisia je stálym kontrolným orgánom pre oblasť etiky a plnenia súladu s Etickým kódexom strany.

2. Etická komisia sa zodpovedá za svoju činnosť Kongresu.

3. Etická komisia je volená Kongresom na obdobie 3 rokov a má najmenej 3 a najviac 5 členov.

4. Členovia Etickej komisie volia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu.

5. Etická komisia:
a) posudzuje porušenia povinností uvedených v etickom kódexe,
b) zaujíma stanovisko k podnetom iných orgánov strany a členov strany, ak z podnetu vyplýva podozrenie, že člen strany sa dopustil porušenia etického kódexu, pričom Etická komisia môže konať aj z vlastnej iniciatívy,
c) predkladá Predsedníctvu stanovisko k predmetným veciam a návrh ďalšieho postupu,
d) predkladá Kongresu správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

6. Etická komisia je zodpovedná za aktualizáciu Etického kódexu strany a Štatútu etickej komisie.

7. Etická komisia sa schádza podľa potreby.

8. Etická komisia je uznášaniaschopná, keď sú prítomní aspoň 3 jej členovia.

9. Etická komisia schvaľuje uznesenia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie.

10. Členovia Etickej komisie majú povinnosť v priebehu výkonu funkcie aj po jeho skončení dodržiavať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

Článok 11.
Rozhodcovská komisia

1. Rozhodcovská komisia je stálym rozhodcovským orgánom pre oblasť Stanov, legislatívno-právnych a interných predpisov a rozhoduje spory v rámci strany v týchto oblastiach.

2. Rozhodcovská komisia je zodpovedná za svoju činnosť Kongresu.

3. Rozhodcovská komisia je volená Kongresom na obdobie 4 rokov a má najmenej 3 a najviac 9 členov.

4. Členovia Rozhodcovskej komisie volia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu.

5. Rozhodcovská komisia:
a) rozhoduje v prípadoch sporov a výkladu predpisov s odporúčaniami na ich prípadnú úpravu,
b) v prípade potreby úprav alebo nesúladu Stanov so všeobecne-záväznými právnymi predpismi vypracúva a predkladá Kongresu na schválenie návrhy zmien Stanov,
c) rozhoduje pri podaniach podnetov členov voči rozhodnutiam a konaniu orgánov strany,
d) rozhoduje ako konečný orgán pri odvolaniach členov voči rozhodnutiam iných orgánov strany,
e) predkladá Kongresu správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

6. Rozhodcovská komisia je zodpovedná za aktualizáciu Štatútu rozhodcovskej komisie.

7. Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo na zistené nedostatky a navrhnúť ich odstránenie.

8. Rozhodcovská komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

9. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, keď je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina jej členov.

10. Rozhodcovská komisia schvaľuje uznesenia verejným hlasovaním aspoň nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie.

11. Členovia Rozhodcovskej komisie majú povinnosť v priebehu výkonu funkcie aj po jej skončení dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

Článok 12.
Ostatné štruktúry strany

1.Kancelária strany:
a) je administratívnou zložkou strany, ktorú riadi kancelár,
b) zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej,
c) vedie evidenciu členov strany a organizačnej štruktúry strany,
d) sa riadi príslušným interným predpisom.

2. Programová rada:
a) je stálou štruktúrou pre tvorbu programu strany, ktorú riadi jej predseda v súlade s príslušným interným predpisom a tvoria ju vedúci programových pracovných skupín a ich zástupcovia,
b) je poradným orgánom Predsedníctva,
c) zodpovedá za prípravu odborných stanovísk a návrhov programových dokumentov.

3. Programové pracovné skupiny:
a) členmi programových pracovných skupín môžu byť členovia aj nečlenovia strany,
b) vedúci programových pracovných skupín, ich zástupcovia, prípadne nimi určení členovia prezentujú odborné stanoviská strany.

4. Regionálne organizácie:
a) sú najmenšie organizačné jednotky strany,
b) vznikajú vytváraním Radou regiónov a zanikajú konštatovaním Rady regiónov v súlade s príslušným interným predpisom,
c) riadia ich predsedovia volení členmi jednotlivých regionálnych organizácií na obdobie 2 rokov, predsedovia regionálnych organizácií sú členmi Rady regiónov,
d) konajú samostatne v rámci svojho regiónu v súlade so Stanovami, internými predpismi a schváleným programom strany.

5. Dočasné alebo stále pracovné skupiny sú vytvárané na základe požiadaviek jednotlivých orgánov strany, Kancelárie strany alebo Programovej rady. Ich činnosť môže byť riadená príslušným interným predpisom.

Článok 13.
Zásady hospodárenia strany

1. Strana je samostatná právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, ani neručia.

2. S majetkom strany je oprávnený nakladať štatutárny orgán alebo ním poverená osoba v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu strany. Regionálne organizácie nie sú oprávnené nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva; regionálne organizácie ani ďalšie organizačné štruktúry strany nie sú právnickými osobami.

3. Príjmy strany tvoria:
a) členské príspevky,
b) dary a iné nefinančné plnenia,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného alebo nehnuteľného majetku,
e) úroky z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností, ak si strana takéto spoločnosti založí,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

4. Hospodárenie strany sa riadi platnými všeobecne-záväznými právnymi predpismi, záväznými uzneseniami príslušných orgánov strany a príslušnými internými predpismi.

Článok 14.
Zánik, zrušenie, zlúčenie strany a spôsob naloženia s majetkom

1. Zánik, zrušenie a zlúčenie strany sa riadia platnými všeobecne-záväznými právnymi predpismi o politických stranách a hnutiach.

2. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany sa použije len na sociálne, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely, ktoré presne určí Kongres na rozhodnutí o zrušení strany.

Článok 15.
Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Schválením týchto Stanov strany automaticky zanikajú pôvodné volené orgány strany a mandáty zvolených členov týchto orgánov strany.

2. V priebehu snemu, ktorým boli schválené tieto Stanovy strany sú zároveň zvolení členovia volených orgánov strany v minimálnych počtoch špecifikovaných v týchto Stanovách.

3. V priebehu konania nasledujúcich riadnych Kongresov strany budú do volených orgánov zvolení 1 až 2 ďalší členovia príslušných orgánov až do dosiahnutia maximálneho počtu stanoveného týmito Stanovami.

4. V prípade, že do Etickej komisie nebude zvolený aspoň minimálny počet jej členov uvedený v článku 10 bod 3, Etická komisia nebude zriadená a jej činnosti preberá Rozhodcovská komisia až do zriadenia Etickej komisie voľbou pri nasledujúcom Kongrese.

5. Do doby rozhodnutia o novej regionálnej štruktúre sú regióny stanovené v administratívnom územnom členení SR na VÚC, pričom pre členov prechodne žijúcich v zahraničí je vytvorený samostatný región „Zahraničie“.

6. Do doby zvolenia predsedu regionálnej organizácie bude na túto pozíciu Predsedníctvom menovaný aktívny člen z daného regiónu. V prípade, že v danom regióne nie je aktívny člen, bude poverený výkonom iný aktívny člen strany.

7. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a interných predpisov strany. Dočasná neplatnosť niektorých ustanovení Stanov nemá za následok ich celkovú neplatnosť.

8. Stanovy boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

9. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť zápisom do registra politických strán a politických hnutí vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

10. Kongres je oprávnený zvoliť členov orgánov, ktoré boli vytvorené až zmenou Stanov, pričom ich funkčné obdobie začína plynúť až zaregistrovaním zmeny Stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

11. Týmito Stanovami hnutia, registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 04. 08. 2014 pod číslom registrácie SVS-OVR-2014/020248, sa rušia stanovy registrované dňa 11. 12. 2019.

V Bratislave, 04. 12. 2021