Facebook Pixel

ODS - Občianski demokrati Slovenska

My, Občianski demokrati Slovenska (ODS) sme združenie ľudí, ktorí aktívnu a uvedomelú občiansku spoločnosť považujú za základ demokracie.

ODS vzniklo na jar roku 2020, ako nadstranícke voľné združenie ľudí, ktorí odmietajú súčasný politický populizmus, a zároveň sú rozhodnutí, prispieť svojou činnosťou k budovaniu občianskej spoločnosti. Preto ešte v lete toho roku si Občianski demokrati Slovenska zaregistrovali aj občianske združenie. Pod hlavičkou OZ ODS pripravujeme vzdelávacie aktivity, besedy a materiály, ktoré prispejú k šíreniu zásad ODS.

K ODS sa môže pridať každý, kto sa stotožňuje s Bystrickou deklaráciou, dokumentom, ktorý v sebe zahŕňa naše presvedčenie a poslanie.

Najnovšie príspevky

REAKCIA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MINISTERKY SPRAVODLIVOSTI

REAKCIA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MINISTERKY SPRAVODLIVOSTI

Reakcia na tlačovú konferenciu ministerky spravodlivosti My, Občianski demokrati Slovenska - ODS, súcitíme s rodinou bývalého policajného prezidenta M. Lučanského. Oceňujeme vyjadrenie pani ministerky spravodlivosti Kolíkovej a jej verejný prísľub...

ROBERT FICO BY MAL DEFINITÍVNE ODÍSŤ Z VEREJNÉHO ŽIVOTA

ROBERT FICO BY MAL DEFINITÍVNE ODÍSŤ Z VEREJNÉHO ŽIVOTA

Robert Fico by mal definitívne odísť z verejného života My, Občianski demokrati Slovenska – ODS, vyzývame Róberta Fica, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a definitívne sa stiahol z politického a verejného života. Vyzývame ho, aby prestal s útokmi na...

Bystrická deklarácia

My, občianski demokrati Slovenska, vychádzajúc z odkazu dedičstva 17. novembra 1989, týmto prehlasujeme, že sa v plnej miere stotožňujeme s princípmi zastupiteľskej liberálnej demokracie, čo potvrdzujeme aktuálnou snahou o presadzovanie nižšie uvedených zásad.

Staviame na demokratických a humanistických tradíciách a skúsenostiach západoeurópskych demokracií. Reprezentujeme občiansku spoločnosť, rešpektujúcu právny poriadok, chrániaci základné ľudské a občianske práva a slobody. Presadzujeme ochranu princípov a inštitúcií demokratického a právneho štátu a pri politických stranách presadzujeme dôležitosť ich vnútorného demokratického fungovania. Našim cieľom je, aby Slovensko so svojou bohatou kultúrou, históriou, prírodou a ľudským potenciálom bolo atraktívnou krajinou pre život. Krajinou, z ktorej schopní a šikovní nebudú musieť odchádzať, ale ktorú budú môcť zveľaďovať aj pre ďalšie generácie.

My, občianski demokrati prehlasujeme, že:

 1. Budeme rozvíjať slobodnú, bezpečnú, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť postavenú na princípoch demokracie a aktívne sa budeme zasadzovať za budovanie a posilňovanie inštitútov, na ktorých je demokracia postavená.
 2. Presadzujeme občiansku zodpovednosť a spoločenskú záruku, nielen súčasnej, ale aj budúcim generáciám, v ekonomickej, sociálnej, občiansko-právnej, kultúrnej, historickej aj environmentálnej oblasti.
 3. Presadzujeme európsku orientáciu Slovenska s trvalým zlepšovaním jeho postavenia v Európskej únii. Chceme, aby Slovenská republika bola rešpektovaným a platným členom EÚ a NATO a sme za zachovanie a rozvoj euroatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr.
 4. Presadzujeme ochranu práv a slobôd všetkých osôb bez rozdielu. Bojujeme proti akejkoľvek forme nerešpektovania a potláčania základných ľudských a občianskych práv a slobôd, ako aj proti akejkoľvek forme diskriminácie na základe rodových, rasových, národnostných, generačných, náboženských, politických a ďalších rozdielov občanov.
 5. Presadzujeme občiansku spoločnosť rovných príležitostí v prístupe k výchove, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, práci a v práve na zdravé životné prostredie, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vek, náboženstvo, sociálne a ekonomické zázemie, či sexuálnu orientáciu.
 6. Presadzujeme zvyšovanie kvality a rozvoj školstva, celoživotného vzdelávania, vedy a výskumu, ako nevyhnutných predpokladov vzdelanej,modernej, inovatívnej a prosperujúcej spoločnosti.
 7. Za základ pevného štátu považujeme silné rodiny a spravodlivú sociálnu politiku s prihliadnutím na účinnú ochranu slabších pred domácim násilím v akejkoľvek podobe.
 8. Presadzujeme udržateľný, adresný a spravodlivý sociálny systém podpory slabších a spravodlivý, udržateľný a dôstojný dôchodkový systém.
 9. Presadzujeme fungujúce moderné zdravotníctvo, ktoré dosiahne úroveň vyspelých členských štátov Európskej únie.
 10. Sme za dodržiavanie základných zásad právneho štátu, za nezávislosť kompetentných orgánov od politických a korupčných vplyvov, za vymožiteľnosť práva a za rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Sme za spoločnosť občianskej slobody, ale aj občianskej zodpovednosti.
 11. Presadzujeme princípy otvorenej trhovej ekonomiky a zdravého podnikateľského prostredia, podporujúce regionálne hospodárske subjekty, s prehľadnými pravidlami, s orientáciou na európsky hospodársky trh a s otvorenosťou voči ostatným partnerským krajinám. Súčasne akceptujeme nevyhnutné regulačné opatrenia, súvisiace s ochranou spotrebiteľa, prírody, prírodných zdrojov a životného prostredia.
 12. Presadzujeme podporu zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských hospodárskych subjektov, produkujúcich tovary a služby potrebné pre bežný život našich občanov.
 13. Presadzujeme uplatňovanie skutočnej hospodárskej zodpovednosti štátu a jeho inštitúcií za trvalé znižovanie verejného dlhu a taktiež pro-investičnú podporu udržateľného rozvoja hospodárstva.
 14. Presadzujeme trvalé zlepšovanie kvality životného prostredia a ochrany prírody s podporou zavádzania moderných a inovatívnych technológií priateľských k životnému prostrediu, pričom uprednostňujeme technológie spojené s obnoviteľnými zdrojmi.
 15. Sme hrdí na Slovensko a ctíme si prírodné, historické a kultúrne dedičstvo slovenského národa a všetkých národností našej vlasti. Nech je nám príkladom odkaz Milana Rastislava Štefánika, ktorý spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a ďalšími zakladal demokratickú Československú republiku, pričom nezabúdame ani na obete, ktoré na jej obranu priniesli bojovníci proti fašizmu a komunizmu.

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.

M. R. Štefánik

Podporte nás

„Občianske združenie ODS sa primárne zameriava na budovanie demokracie na Slovensku formou prednášok, workshopov, seminárov a pod. a preto budeme radi, ak naše snahy podporíte príspevkom na účet:

SK40 8330 0000 0025 0186 7605

Môžete využiť aj vykonanie platby pomocou QR kódu.

5 EUR

platba pomocou QR kódu v sume 5 EUR

10eur

10 EUR

platba pomocou QR kódu v sume 10 EUR

20eur

20 EUR

platba pomocou QR kódu v sume 20 EUR

50eur

50 EUR

platba pomocou QR kódu v sume 50 EUR

ĎAKUJEME

Kontakt

kontakt: kancelar@ods.sk