KVALITNÁ PROKURATÚRA JE JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH PILIEROV PRÁVNEHO ŠTÁTU

Tento týždeń sa má uskutočniť voľba nového generálneho prokurátora. V predchádzajúcom období sa pozornosť venovala predovšetkým rozhodovaniu súdov, integrite sudcov a podozreniam z fungovania rozsiahlej justičnej mafie. Okrem nezávislého a morálne pevného súdnictva, prokuratúra je kľúčovou inštitúciou pre fungujúci právny štát, garantujúci bezpečnosť a elementárnu spravodlivosť pre všetkých občanov.

Občianski demokrati Slovenska vyzývajú všetkých poslancov Národnej rady SR a najmä strany vládnej koalície, aby odložili svoje partikulárne záujmy a pri voľbe generálneho prokurátora sa striktne riadili Ústavou SR a záujmami všetkých občanov. Úlohou poslancov je zastaviť rozklad ústavného zriadenia a čo najskôr zvoliť najlepšieho kandidáta za generálneho prokurátora.

Čo robí prokuratúra?

🔹 Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
🔹 Prokuratúra dozerá na zákonnosť vyšetrovania a predsúdneho konania, podáva obžalobu a zastupuje verejný záujem v konaní pred súdom.
🔹 Vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti konania orgánov verejnej správy v zákonom stanovenom rozsahu.
🔹 Podieľa sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,Prečo je dôležitý generálny prokurátor?
🔹 Prokuratúra je monokratická, centrálne riadená inštitúcia, v čele ktorej stojí generálny prokurátor, ktorý má postavenie „veliteľa“ s plnou právomocou nad celou prokuratúrou.
🔹 Generálny prokurátor má rozsiahle právomoci v kontrole a riadení prokuratúry a zákonom stanovenú pôsobnosť vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR, Ústavnému súdu SR a Najvyššiemu súdu SR.
🔹 Generálny prokurátor je najdôležitejším koordinátorom a skutočným pánom trestných konaní, najmä pred tým, ako sa trestná vec dostane pred súd. Môže vydávať pokyny podriadeným prokurátorom, nariadiť alebo zrušiť trestné stíhanie, vydávať záväzné pokyny.

Čo požadujeme od generálneho prokurátora?

✅ Musí byť čestný, s nespochybniteľnou osobnou integritou, odborník a odhodlaný zabezpečovať dodržiavanie zákonnosti v SR bez ohľadu na osoby a okolnosti.
✅ Musí byť schopný očistiť prokuratúru od kontaktov s mafiou a nelegálneho vplyvu mocensko-politických skupín a nezdravých praktík rodinných klanov a záujmových skupín.
✅ Musí byť schopný zabezpečiť, aby sa prokuratúra stala profesionálnym a nestranným štátnym orgánom a garantom ústavného zriadenia, nie jeho hrozbou.

ZÁVER:
Kvalitný výber generálneho prokurátora je poistkou proti zneužitiu prokuratúry. Pokiaľ mafia alebo záujmové skupiny ovládnu alebo dokážu ovplyvňovať generálneho prokurátora, sú schopní paralyzovať, alebo ovládnuť celú prokuratúru a tým aj ústavné zriadenie.